TR EN

AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP103 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ 1 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. SİBEL HAKLI
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. NERMİN KOÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ameliyathane ve buradaki tüm alet,edavat,cihaz ve materyallerin uygun koşullarda kullanımını sağlamak,ameliyathane içerisinde ekip çalışmasını yapmak.
İçerik: Ameliyathanedeki fiziki koşulları,cerrahi aletleri, teknolojik cihazları ,sarf malzemelerini ve sterilizasyon koşullarını,hasta transport ve ameliyata hazırlık pozisyonlarını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ameliyathanedeki fiziki koşulları tanır,en iyi şekilde değerlendirir.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun temel kural ve işleyişini bilir,uygular.
Hastanın ameliyathane girişinden çıkışına kadar olan tüm evrelerini bilir,yakından takip eder,olası olumsuzluklara karşı önlem alır.
Ameliyatta bulunması gereken her türlü cerrahi alet,cihaz,ekip ve diğer tüm gereksinimleri bilir,önceden temin eder.
Ameliyatın olumlu şekilde seyredip sonlandırılması için gerekli olan disiplinlerarası işbirliğini kesintisiz sürdürür.
İlgili tüm kayıt kuyudatı eksiksiz ve kesintisiz yapar.
Bilgisayar ortamında tüm verileri protokoller çerçevesinde belirtir,istek yapar,sonuçlarını takip eder.
Depodaki eksik malzemeleri sınıflandırır,istek yapar.
Ameliyathanede hasta güvenliğini bilir,önlem alır.
Ameliyathanede çevre güvenliğini bilir,önlem alır.
Cerrahi aletlerin ameliyat sonu temizlik,bakım ve korunma yöntemlerini bilir,uygular.
Ameliyathanelerin iki ameliyat arasında,gün sonunda ve haftalık temizlik ve sterilizasyonunu bilir,uygular.
Ameliyat programlarını ve ekip listelerini bir gün önceden belirleyip ilan eder.
Hasta yakınları ile bilgi iletişimini sağlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Koterler, vakum ve aspiratörler, sütürler, drenler -
2 - Temel bir setin özellikleri -
3 - Özel Malzemeler (CUSA,Stapler,Laparoskop vb.) -
4 - Özel setler,ortez ve protezler-Mikroskoplar -
5 - Soğuk ışık kaynakları -
6 - Kalp cerrahisinde kullanılan yapay malzemeler, extrakorporeal dolaşım -
7 - Temiz hava teknolojisi, ameliyat masası teknolojisi -
8 - ARA SINAV -
9 - Monitör ve diğer makineler -
10 - Hasta monitorizasyonu -
11 - Anestezi Çeşitleri -
12 - Anestezi ve Hasta Pozisyonu -
13 - KBB cerrahi setleri -
14 - Ortopedide kullanılan özel setler -
15 - Ameliyat enstrumanlarının özellikleri, bakım ve temizliği -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara
UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,Ayrınt ı Basımevi,Ankara.
Colin D.Johnson , john Cumming(1998)Temel Cerrahi Teknikler.
Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
5
2
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
5
3
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
5
4
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme
5
5
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
5
6
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
4
7
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
1
8
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme
4
9
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
5
10
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
5
11
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
0
12
Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
5
13
Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilme
5
14
Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
5
15
Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ameliyathanedeki her olgu için sorunları önceden bilir,önlem alır ve korunmayı üst düzeyde tutar.
5
2
Cerrah ve diğer sağlık personelleri ile aynı dili kullanır.
5
3
Hasta haklarını tam olarak yorumlar.
4
4
Bilgisayarı çok iyi kullanır ve hasta ile ilgili tüm verileri kolayca girdisini yapar.
3
5
Hastaların tüm bilgilerini sır olarak saklar.
5
6
Ameliyathanedeki tüm ilaç,sarf malzemesi vb nin günlük ve aylık girdi çıktılarını sayıp dökümante eder.
5
7
Yabancı dilde yazılmış olan alet,ilaç ve sarf malzemelerinin kullanım özelliklerini açıklar.
2
8
Ameliyathaneye yeni alınan tüm alet ve cihazları yakından tanır.
4
9
Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur.
5
10
Hasta transferine yardım eder ve burada doğacak bir olumsuzluğa engel olur.
5
11
Servis Hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alış-verişini bizzat yapar.
5
12
Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi değerlendirerek sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar.
5
13
Hasta transferinde görünür tehlikeleri farkeder,önlem alır.
5
14
Cerrahi alet kullanır ve sütür atabilir.
3
15
Cerrahi aletlerin yağlanmasını yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motivasyonu üst düzeyde tutar.
5
2
Yaratıcı fikirler sunar.
5
3
Öğrenmek için sabırla dinler.
5
4
Bilgisini özgüvenle savunur.
4
5
Bilgiyi daha iyi anlar ve organize eder.
4
6
Çeşitli seçenekleri daha iyi değerlendirip aralarında en uygununu seçer.
5
7
Zor durumlarda depolanmış olan bilgiyi hatırlama yeteneğini geliştirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Duygusal stresi azaltır.
4
2
Konsantrasyonda gelişim sağlar.
5
3
Hata yapma oranını azaltır.
4
4
Daha az enerji ve eforla daha iyi performans sağlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendisini iyi değerlendirir ve kontrol edebilir.
5
2
Farklılıklarla etkili bir şekilde başa çıkabilir.
5
3
İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde olur.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
5
2
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5
3
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Etkin iletişim kurar.
5
2
Çağın mesleki sorunları konusunda bilgi edinir ve bilgiye ulaşabilir.
5
3
Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere takımlarda çalışır.
5
4
İnsiyatif kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
5
2
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
5
3
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
5
4
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4
5
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 2 5 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 98
Genel Toplam 98
Toplam İş Yükü / 25.5 3,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0