TR EN

DOKTORA TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBE600I DOKTORA TEZİ 9 0 0 30

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NEVRUZ BERNA TATLISU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Doktara tezi SBE601, SBE602 ve SBE603 koduyla, programın son 3 (üç) çsömestrinde alınan ve her biri 30 ECTS kredili olan araştırma çalışmasıdır. Doktora tezinin amacı öğrencilerin alandaki problem ve zorlukları lisans ve yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde edindikleri sistematik teori ve araştırma yöntemlerini uygulayarak, tanımlama ve açıklama konusundaki yeteneklerini geliştirme ve gösterme olanağı sağlamak ve doktora programının sonunda uzmanlık gerektiren görevleri bağımsız olarak sürdürmelerini olanaklı kılmaktır.
İçerik: Tez çalışması şu aşamaları içerir. (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

uzmanlık için gereken teorik ve olgusal bilgiyi kavrar ve sistematik olarak entegre eder.
Çalışma alanının diğer disiplinlerle içine girdiği disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Teori ve yöntemlerde bilimsel sorunlar oluşturur, çözümler ve/veya ölçer.
İlgili literatürü kavrar ve tez çalışmasıyla ilişkilendirir.
Sorunları formüle eder, ileri düzeydeki görevleri belirlenen zaman içinde planlar ve uygular.
Tez sonuçlarını tartışma, bu sonuçları yazılı, sözlü ve görsel teknikleri kullanarak ve açıklıkla sunabilme yeteneklerini sergiler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İnceleme aşaması -
2 - İnceleme aşaması -
3 - İnceleme aşaması -
4 - İnceleme aşaması -
5 - İnceleme aşaması -
6 - İnceleme aşaması -
7 - İnceleme aşaması -
8 - ARA SINAV -
9 - Rapor sunma ve/veya bölüm içi seminer verme, yorum alma ve uygulama aşamasını gözden geçirme -
10 - İnceleme aşaması -
11 - İnceleme aşaması -
12 - İnceleme aşaması -
13 - İnceleme aşaması -
14 - İnceleme aşaması -
15 - Rapor sunma ve/veya bölüm içi seminer verme, yorum alma ve uygulama aşamasını gözden geçirme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Geliştirilmiş ders kitapları, geçmiş ve güncel bilimsel araştırma yazıları, tezler, raporlar ve tezin araştırma konusuyla ilintili diğer materyaller

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
2
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili yeni ve bilinmedik bilgileri araştırır, keşfeder, idrak eder ve aktarır.
2
Alanında yer alan bilimsel bilginin değerini kavrar, fikirlerini savunur, yenilikçi düşünceler ortaya atar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği gıda hazırlama ve sunma prensiplerini farklı şekillerde pratiğe dökebilir.
2
Alanının barındırdığı uygulamalı ilkelerin gerekliliklerine göre hareket etme kabiliyeti kazanır.
3
Bilimsel çalışmalar yapar ve bu sayede alanına katkı sunar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ve sektörüyle ilgili atılımlar yapar, tasarılar sunar ve bunları uygulamaya sokar.
2
Bilimsel çalışma ya da pratik uygulamalara katılır, ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kendi alanını ilgilendiren konularla ilgili küresel çapta bilgi toplar, topladığı bilgileri bilimsel düşünceye göre değerlendirir.
2
Bilimsel yönteme uygun hareket eder, değişen ya da güncellenen uygulamalara uyum sağlar.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının sahip olduğu literatür bilgisine haiz olur.
2
Alanındaki paydaşlarıyla ortak hareket eder, projeler geliştirir ve tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yaşanan veya yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları öngörür, tespit eder, çözüm önerileri getirir.
2
Alanında yayınlanmış bilimsel yayınları okur, anlar ve yorumlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 30 420
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 1 100 100
Alan Çalışması 1 245 245
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 16 0 765
Genel Toplam 765
Toplam İş Yükü / 25.5 30
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 30,0