TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
2
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
3
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanıyla ilgili yeni ve bilinmedik bilgileri araştırır, keşfeder, idrak eder ve aktarır.
2
Alanında yer alan bilimsel bilginin değerini kavrar, fikirlerini savunur, yenilikçi düşünceler ortaya atar.
3
Öğrendiği gıda hazırlama ve sunma prensiplerini farklı şekillerde pratiğe dökebilir.
4
Alanının barındırdığı uygulamalı ilkelerin gerekliliklerine göre hareket etme kabiliyeti kazanır.
5
Bilimsel çalışmalar yapar ve bu sayede alanına katkı sunar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanı ve sektörüyle ilgili atılımlar yapar, tasarılar sunar ve bunları uygulamaya sokar.
2
Bilimsel çalışma ya da pratik uygulamalara katılır, ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Kendi alanını ilgilendiren konularla ilgili küresel çapta bilgi toplar, topladığı bilgileri bilimsel düşünceye göre değerlendirir.
2
Bilimsel yönteme uygun hareket eder, değişen ya da güncellenen uygulamalara uyum sağlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanının sahip olduğu literatür bilgisine haiz olur.
2
Alanındaki paydaşlarıyla ortak hareket eder, projeler geliştirir ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanında yaşanan veya yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları öngörür, tespit eder, çözüm önerileri getirir.
2
Alanında yayınlanmış bilimsel yayınları okur, anlar ve yorumlar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
2
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
3
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.
4
Alanıyla ilgili yeni ve bilinmedik bilgileri araştırır, keşfeder, idrak eder ve aktarır.
5
Alanında yer alan bilimsel bilginin değerini kavrar, fikirlerini savunur, yenilikçi düşünceler ortaya atar.
6
Öğrendiği gıda hazırlama ve sunma prensiplerini farklı şekillerde pratiğe dökebilir.
7
Alanının barındırdığı uygulamalı ilkelerin gerekliliklerine göre hareket etme kabiliyeti kazanır.
8
Bilimsel çalışmalar yapar ve bu sayede alanına katkı sunar.
9
Alanı ve sektörüyle ilgili atılımlar yapar, tasarılar sunar ve bunları uygulamaya sokar.
10
Bilimsel çalışma ya da pratik uygulamalara katılır, ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışır.
11
Kendi alanını ilgilendiren konularla ilgili küresel çapta bilgi toplar, topladığı bilgileri bilimsel düşünceye göre değerlendirir.
12
Bilimsel yönteme uygun hareket eder, değişen ya da güncellenen uygulamalara uyum sağlar.
13
Alanının sahip olduğu literatür bilgisine haiz olur.
14
Alanındaki paydaşlarıyla ortak hareket eder, projeler geliştirir ve tartışır.
15
Alanında yaşanan veya yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları öngörür, tespit eder, çözüm önerileri getirir.
16
Alanında yayınlanmış bilimsel yayınları okur, anlar ve yorumlar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alanıyla ilgili yeni ve bilinmedik bilgileri araştırır, keşfeder, idrak eder ve aktarır.
Alanında yer alan bilimsel bilginin değerini kavrar, fikirlerini savunur, yenilikçi düşünceler ortaya atar.
Öğrendiği gıda hazırlama ve sunma prensiplerini farklı şekillerde pratiğe dökebilir.
Alanının barındırdığı uygulamalı ilkelerin gerekliliklerine göre hareket etme kabiliyeti kazanır.
Bilimsel çalışmalar yapar ve bu sayede alanına katkı sunar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanı ve sektörüyle ilgili atılımlar yapar, tasarılar sunar ve bunları uygulamaya sokar.
Bilimsel çalışma ya da pratik uygulamalara katılır, ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Kendi alanını ilgilendiren konularla ilgili küresel çapta bilgi toplar, topladığı bilgileri bilimsel düşünceye göre değerlendirir.
Bilimsel yönteme uygun hareket eder, değişen ya da güncellenen uygulamalara uyum sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanının sahip olduğu literatür bilgisine haiz olur.
Alanındaki paydaşlarıyla ortak hareket eder, projeler geliştirir ve tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanında yaşanan veya yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları öngörür, tespit eder, çözüm önerileri getirir.
Alanında yayınlanmış bilimsel yayınları okur, anlar ve yorumlar.