TR EN

KAMU POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY331 KAMU POLİTİKASI 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, bir çalışma alanı olarak kamu politikasının dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreç içinde ortaya çıkışı ve kamu politikalarının aşamaları, aktörleri, kamu politikalarının sonuçları ve süregelen kamu politikalarının nasıl çözümlenebileceğini örnekleriyle birlikte analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, kamu politikasının tanımlanması, oluşum süreci, aktörleri ve karar verme modelleri ile dünyada ve Türkiye’de kamu politikasının doğuşu ve gelişimi konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamu politikasının çalışma alanı olarak ortaya çıkışı, ne anlama geldiği ve aşamalarının ne olduğunu özetler. (Summarize)
Kamu politikasının temel özelliklerini sistematik bir bakış açısıyla listeler. (List)
Güncel kamu politikası tartışmaları örnek alınarak kamu politikasının oluşum aşamalarını (Gündem Belirme, Politika Oluşturma, politikanın Uygulanması ve politika Analizi) açıklar. (Explain)
Mevcut bir kamu politikası örneği üzerinden, kamu politikası yapım sürecinde etkili olan aktörleri analiz eder. (Analyze)
Kamu politikası yapım sürecinde etkili bir kamu politikası analizi aşamasının yeni bir kamu politikasını oluşumundaki etkisini olumlu ya da olumsuz etkileriyle eleştirel bir bakış açısı içinde çözümler. (Determine)
Kamu politikasında, karar verme sürecindeki dış ve iç dinamikleri değerlendirir. (Evaluate)
Mevcut bir politika örneği üzerinden, ele aldığı kamu politikasının toplumsal sistem üzerindeki etkilerini yorumlar. (Interpret)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Kamu politikasının tanımı, amaçları ve özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Dünyada ve Türkiye’de kamu politikasının doğuşu ve gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Devletin ekonomiye müdahale biçimleri ekseninde değişen kamu politikaları anlayışı Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Kamu politikası oluşturma süreci -I– Gündem belirleme ve politika oluşturma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Kamu politikası oluşturma süreci -II- Kamu politikalarının uygulanması ve analizi aşaması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Kamu politikasının aktörleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Kamu politikası sürecinde karar verme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Karar verme modelleri I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Karar verme modelleri II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Kamu politikası analizinde modeller Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Kamu politikası analizine örnekler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Kamu politikası alanının sorunları ve geleceği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Der. Sobacı, M. ve Yıldız, M. (2014). Kamu Politikası Kuram ve Uygulama. İstanbul: Adres
Shafritz, J,M., Russel, E.W., Borick, C. P. (2017). Kamu Yönetimini Tanımak. (çev edt. Öztaş, N.) Ankara: Nobel.
Dye, Thomas R. (1984) Understanding Public Policy. Prencinte: Hall.
Mark Conside (2020). Kamu Politikası Yapımı, Altunok, H. ve Gedikkaya, Fatma Gül (Çev. Editörleri),Ankara: Pegem Akademi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
0
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
0
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
4
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
3
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
0
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
3
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
5
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
4
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
5
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 7 6 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0