TR EN

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY432 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk-İslam kültüründe yetişmiş düşünürlerin düşüncelerinin analiz edilmesi, düşüncelerinin kültürel, siyasi ve toplumsal etkilerinin boyutlarının incelenmesi ve düşüncelerinin yakın tarihe ve günümüze yansımalarının tespiti amaçlanmaktadır.
İçerik: Türk-İslam Düşünce tarihine ve Türk-İslam düşüncesinde önemli yere sahip olan düşünürler hakkında kuramsal bakış açısı kazandırmak için, Türk-İslam düşüncesinin temelleri, devlet ve birey kavramı ile birlikte Türk İslam düşüncesine etki etmiş düşünürler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk-İslam Düşünce tarihini ve kaynaklarını açıklar. (Explain )
Türk-İslam düşüncesinin ürünleri arasında bağlantı kurar. (Relate)
Türk-İslam bilim ve düşünce dünyasının beşeri bilimlere ve doğa bilimlerine katkılarını özetler. (Summarize)
İslam düşüncesi ile ilgili kavram ve akımlarını ve düşünürlerin düşüncelerini günümüz Türk İslam düşüncesi ile ilişkilendirir. (Relate)
Türk-İslam dünyasındaki güncel meseleleri, Türk-İslam düşünce tarihi perspektifinden yorumlar. (Interpret)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Türk-İslam Düşünce Tarihine Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Doğuda Siyasi Düşünce ve Felsefe Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk-İslam Siyasal Düşüncesinin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk – İslam Siyasal Düşüncesinde Devlet Kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk - İslam Siyasal Düşüncesinde Birey Kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Farabi – İbni Sina Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Nizâmülmülk -İmam Gazali Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması İbni Rüşd – İbni Haldun Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Yunus Emre – Hacı Bektaş Veli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Mevlana, Osmanlı’da Türk – İslam Düşüncesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Modern Dönem Türk-İslam Düşüncesi ve Düşünürleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma,
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Oksidentalizm ve Oryantalizm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması İslam Dünyasında Güncel Meseleler ve Tartışmalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bozkurt, Ö. (2014), Türk İslam Düşüncesi Tarihi, İstanbul: Divan Kitap
Yakut, İ. (2013), Türk İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, 2. Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat
Ülken, H. Z. (2015), İslam Düşüncesi, Ankara: Doğu Batı Yayınları
Ülken, H. Z. (2015), İslam Felsefesi Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, Ankara: Doğu Batı Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
0
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
1
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
3
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
3
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
4
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
3
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
1
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
2
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
3
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
1
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
0
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 6 9 54
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0