TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenerek geçmiş ve güncel olayları iletişim kuramları bağlamında analiz edebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders; iletişim kuramları, iletişimin kültür ve topluma etkileri, kitle iletişim araçlarını ve toplumsal yapıya etkilerini analiz etme, medya ve toplum arasındaki ilişki gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim kuramlarını ve kuramların temsilcilerini karşılaştırabilme
İletişim kuramlarının içeriklerini açıklayabilme
En az bir iletişim kuramını detaylıca özetleyebilme
İletişim kuramlarını kronolojik bir biçimde listeleyebilme
İletişim ve medya arasında bağlantı kurarak medyanın etkileme gücünü ortaya koyan kuramlardan en az 3’ünü medya mecraları ile ilgili yapılacak bir araştırmada kullanabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kuram, teori ve paradigma kavramları, bilim ve bilimsel yöntem, sosyal bilimler Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle, kitle kültürü, kitle toplumu, kitle iletişimi kavramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etki paradigmaları ve kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Chicago Okulu Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Frankfurt Okulu / Eleştirel Teori Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birmingham Okulu / İngiliz Kültürel Çalışmaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekonomi-politik ve medya emperyalizmi; Schiller, Herman ve Chomsky Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Propaganda ve siyasal iletişim, Althusser ve ideolojik aygıtlar, Gramsci ve hegemonya Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Teknolojik paradigmalar 1; McLuhan ve İnnis, Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Teknolojik Paradigmalar 2; Postman, Castells ve Van Dijk Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Pierre Bourdieu Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Michel Foucault Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hakikat sonrası dönem, mizah sonrası dönem Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Katz, E. (1994). İletişimde İki Aşamalı Akış. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2):
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul: Doruk Yayınları
Gerbner, G. (2014). Kargaşa ve Terör Günlerinde Televizyon Şiddeti. İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz (Ed.) Medyaya Karşı içinde 436-457. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Türkoğlu, N. (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Urban Kitap
Chomsky, N. ve Edward S. H. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık
Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları. İletişim Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 4 52
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0