TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS210 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin, iletişim kuramları bilgisine sahip olmasının ötesinde, gerçek yaşam olaylarını iletişim kuramları bağlamında analiz edebilmelerini sağlamak ve mesaj düzenlemede öğrendiği ilkeleri uygulayabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu derste, kuramın ne olduğu ve ne işe yaradığı, bilim kuram ilişkisi, klasik iletişim kuramları,Kitle iletişiminin etkileri, planlı iletişim, enformasyon toplumu,uluslararası iletişim ve küresel kuramlar konuları ele alınır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim, kuram, araştırma arasındaki ilişkiyi analiz etme becerisine sahip olma.
Gerçek yaşamdaki her türlü gelişme ve değişmenin kuramsal temeli olduğu bilincine sahip olma,
Kuramın bilimin gelişmesinin temeli olduğunun farkındalığına sahip olma
Klasik ve eleştirel kuramlar hakkında bilgi sahibi olma.
içerik üretiminde öğrendiği kuramları uygulama becerisine ve yetkinliğine sahip olma.
Üretilen mesajın izleyici üzerindeki etkisini kuramsal temelde analiz edebilme yetkinliğine sahip olma.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim Kuramları (kuramın ne olduğu, nasıl geliştirildiği ve ne işe yaradığı (temel matematiksel modeller) Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel iletişim modelleri ya da kuramları( Lasswell, Shannon,Osgood,Schramm, Dance). Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişisel etki, yayılma ve bireyler üzerinde kitle iletişiminin kısa dönem etkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle iletişiminin kültür ve topluma etkileri (gündem koyma, bağımlılık, sessizlik sarmalı, enformasyon gedikleri) Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İzleyiciyi Merkez alan modeller ya da kuramlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle iletişim araçlarının örgütlenişi, seçimi ve üretimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Eşik bekçiliği ve haber üretim süreci modelleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Planlı iletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni Kitle iletişim araçları ve enformasyon toplumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası iletişim ve yeni yaklaşımlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Değişim Kuramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çatışma ve değişim kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya sistemleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel değerlendirme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
1. Denis McQuail ve Sven Windahl (2005), İletişim Modelleri, Çeviren: Konca Yumlu, 2. Baskı, İmge Yayınevi, Ankara
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi. İstanbul: Doruk Yayınları
3. Severn, Werner J. , James W. Tankard, Wr.(1994), İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev: Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir.
2. Don Stacks, Mark Hickson, III ve Sidney R. Hill, Jr. (1991), Introduction to Communication Theory, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Saunders College Publishers, USA.
Chomsky, N ve Herman E. S. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
5
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
2
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
2
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
4
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
3
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0