TR EN

CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ROMANI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE426 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ROMANI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Cumhuriyet devri Türk romanının oluşum sürecini ve gelişimini etkileyen tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik süreçler bağlamında belirli sanatsal eğilimleri ve dönemleri, bunları temsil kabiliyeti olan romanları ve romancıları öğrencilere tanıtmak;örnek metinlerden yola çıkarak roman incelemesi yapmaktır.
İçerik: Derste; örnek metinler çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Türk romanı kronolojik ve tematik biçimde değerlendirilmektedir. Cumhuriyet Dönemi Türk romanına yön veren sosyal, siyasal ve kültürel süreçler açıklanmakta, bunların edebiyat üzerine etkisi değerlendirilmektedir. Cumhuriyet Döeneminin belli başlı yazarları ve eserleri tanıtılmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cumhuriyet devri Türk romanının oluşum sürecini etkileyen tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi parametreleri tanır.
Cumhuriyet Döneminde Türk romancılığını dönemsel ve tematik olarak inceler.
Bu dönemde eser veren belli başlı yazarları ve eserlerini sıralar.
Bu dönemde yazılmış eserleri içerik ve teknik açıdan inceler.
Modernizmi ve 1950 sonrası Türk romancılığına etkisini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Ders hakkında genel bilgilendirme. Roman İnceleme: İçerik ve teknik değerlendirme ölçütleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Cumhuriyet devri Türk romanının oluşum sürecini etkileyen tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi parametreler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Kurucu kadro ve eserleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Bireysel yönelimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Bireysel yönelimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Toplumcu Gerçekçilik: Sabahattin Ali...vd. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Ahmed hamdi Tanpınar ve Roman Anlayışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Modernizm: Yusuf Atılgan Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Kemal Tahir ve eserleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Orhan Kemalve eserleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Yaşar Kemal ve eserleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Türk romanında eşkiya tipolojisi: İnce Memed Dörtlemesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür Tarama, Kaynak Tarama Tarihi roman kavramı ve 1950 sonrası Türk edebiyatında tarihsel roman Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama, Kaynak Tarama 1950 sonrası Türk romanındaki bireysel eğilimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Naci, F. (2017), Yüzyılın 100 Türk Romanı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.
Parla, J. (2015), Don Kişot’tan Bugüne Roman, İstanbul: İletişim Yay.
Moran, B. (2016), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 3 cilt, İstanbul: İletişim Yay.
McKee, A. (2003), Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage Publications.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 2 2
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 2 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0