TR EN

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS372 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Yeni toplumsal hareketlerin neden ve nasıl "yeni" olarak literatürde yerini aldığı, yeni toplumsal hareketlerin medyadaki temsili ve güç ilişkileri hakkında öğrenciye bilgi aktarmak ve onlara farkındalık kazandırmaktır.
İçerik: Toplumsal hareketlere tarihsel bir bakış, yeni toplumsal hareketlerin tanımı ve türleri, medyanın yeni toplumsal hareketlere dair sunumları bu dersin içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yeni Toplumsal Hareketleri örneklendirir.
Yeni Toplumsal Hareketler ve medya arasındaki ilişkiyi özetler.
Toplumsal hareketlere ilişkin bilgileri medya ve temsilleri anlamada kullanır.
Toplumsal meseleler ve güç ilişkilerinde medyanın rolünü yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders izlencesi, işlenişi ve ölçme/değerlendirme hakkında bilgilendirme Anlatım
2 Literatür tarama Toplumsal hareketler kavramı ve tanımı Anlatım, tartışma
3 Literatür tarama Toplumsal hareketlerin aşamaları ve tarihine genel bir bakış Anlatım, tartışma
4 Literatür tarama Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Teorisi Anlatım, tartışma
5 Literatür tarama Toplumsal Yapılandırmacı Yaklaşım Anlatım, tartışma
6 Literatür tarama Yeni Toplumsal Hareketler kavramı ve bu kavrama ilişkin tartışmalar Anlatım, tartışma
7 Literatür tarama Yeni Toplumsal Hareketler ve güç ilişkileri Anlatım, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Yeni Toplumsal Hareketlere ilişkin tartışmalar Anlatım, tartışma
10 Televizyon haberlerini farklı kanallardan takip etme, literatür tarama Medyada Yeni Toplumsal Hareketlerin sunumu: Televizyon ve radyo Anlatım, tartışma
11 Gazete haberlerini farklı yayıncılardan takip etme, literatür tarama Medyada Yeni Toplumsal Hareketlerin sunumu:Gazete ve dergi Anlatım, tartışma
12 Film izleme, literatür tarama Yeni Toplumsal Hareketler ve sinema Anlatım, tartışma
13 Ödev grubu oluşturma, literatür tarama Belgesel film izleme ve izlerken tartışma Film gösterimi ve tartışma
14 Literatür tarama Dünya çapındaki Yeni Toplumsal Hareketler örnekleri Anlatım, tartışma
15 Literatür tarama Ulusal ve yerel çapta Yeni Toplumsal Hareketler örnekleri Anlatım, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Della Porta, Donatella; Diani, Mario (2020). Toplumsal Hareketler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Çetinkaya, Y. Doğan (2018). Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim (4. Baskı). İstanbul: İletişim
Gönenç, Özgür (2018). Medyada Algı Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları.
Ulaş Başar Gezgin vd. (2009). Yeni Toplumsal Hareketler Küreselleşme, Direniş, Ütopya. İstanbul: Kalkedon Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0