TR EN

SOSYOLOJİYE GİRİŞ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; SOS 115 Sosyolojiye Giriş dersini zorunlu olarak almış olan öğrencilerin sosyolojinin konular arasındaki bağıntıları görerek sosyolojik gerçeklikteki parça-bütün bağıntısını kurabilmeleri ve böylece sosyolojik hayalgücü kazanmalarını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencilerin temel sosyolojik kavramları hatırlaması ve açıklaması, sosyolojik olguları değişim süreci içinde hem kurum olarak hem de etkileşim ağı olarak ayırd edebilmesi ve bunun yanında küresel dünyadaki anlam, örüntü ve süreçleri sosyolojik bilgiyi kullanarak yorumlaması, sosyolojik bilginin üretilmesinde yöntem ve araştırmanın işlevini açıklaması amaçlanmaktadır.
İçerik: (Güz Dönemi dersi olan SOS 115 Sosyolojiye Giriş, İİSBF ortak programında bir dönemlik dersdir. Fakültenin tüm Bölümlerindeki öğrenciler bu dersi almaktadır. SOS 116 Sosyolojiye Giriş ise bahar döneminde sadece Sosyoloji Bölümü öğrencilerine verilmektedir. Bu yüzden bu derste yeni konuların yanısıra, güz döneminde zorunlu olarak özetlenerek ele alınan bazı önemli konular genişlemesine ve derinlemesine işlenecektir. Her bir konunun birbiri ile olan bağıntıları somut olgusal örnekler üzerinden açıklanacaktır.) Bu dersin içeriğini; Grup, Organizasyon ve Kurum Arasındaki Bağıntı, Modernleşme, Küreselleşme ve Kültür Arasındaki Bağıntı, Kültür ve Bileşenleri: Bilişsel kültür, davranışsal kültür, maddi kültür ve Semboller arasındaki bağıntılar oluşturmaktadır. Ayrıca yeni toplumsal hareketler küreselleşme süreci içinde ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir bilim olarak sosyolojinin kurucularını ve belli başlı eserlerini bilir.
Araştırmada etik ilkelerin önemini ve işlevini bilir.
Sosyolojik gerçekliği parçaların toplamı bir bütün olarak değil, üyeleri arasındaki bağıntılardan oluşan bir bütün olarak tanımlar.
Sosyolojik kavramları tanımlar, kavramların küresel sosyal dünyadaki olgusal karşılıkları bularak örneklendirir.
Sosyolojinin temel kavramlarını gündelik hayatla ilişkilendirir.
Toplumu oluşturan tüm unsurlar arasında arasında bağlantı kurar.
Küresel dünyada yaşanan sorunları sosyolojik kavramlarla ve somut örneklerle açıklar.
Hangi araştırmalarda hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini fark eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Sosyolojiyi Keşfetmek: Sosyolojik Hayalgücü ve Eleştirel Düşünce Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Sosyolojiyi Keşfetmek: Sosyal Gerçekliğin Yapısı Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Sosyolojik Araştırma Yapmak: Sosyolojide Yöntemler ve Araştırma Tipleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Sosyolojik Araştırma Yapmak: Nicel ve Nitel Araştırma Süreci, Araştırma Sorusu, Araştırma Tasarımı Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Grup, Organizasyon ve Kurum Arasındaki Bağıntı Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Kültür ve Bileşenleri: Bilişsel kültür, davranışsal kültür, maddi kültür ve Semboller Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Kültür ve Bileşenleri: Bilişsel kültür, davranışsal kültür, maddi kültür ve Semboller Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Kültür, Eğitim ve Sosyalleşme Arasındaki Bağıntı Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Siyaset, Ekonomi, Ekoloji ve Kültür Arasındaki Bağıntı Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Modernleşme, Küreselleşme ve Kültür Arasındaki Bağıntı Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Yeni Toplumsal Hareketler Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Etkileşim Ağı Örüntüsü Olarak Toplum ve Gündelik Hayat Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Gözlem Gündelik hayattan örnekler Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bozkurt, V. (2017). Değişen Dünyada Sosyoloji. 17. baskı. İstanbul: Ekin Kitabevi.
Çapçıoğlu İ., Beşirli,H. (yay.haz). (2013). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Grafiker Yayınları.
Fichter, J. (2016). Sosyoloji Nedir? . 3. baskı. çev. Nilgün Çelebi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kerry, F., Stein, J. (2010). The Real World: An Introduction to Sociology. Second Edition. USA: W.W. Norton Company.
Giddens, A. , Sutton, W.,P. (2016). Sosyoloji. 7. edisyon. çev. Ömer Baldık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Macionis, J.,J. (2015). Sosyoloji. 2. baskı. ed. Vildan Akan. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Ritzer, G. (2015). Introduction to Sociology. London: Sage Publication.
Cragun, R., Cragun, D., et al. (2006). Introduction to Sociology. London: Blacksleet River.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
2
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0