TR EN

PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine 1 dönem boyunca; Psikoloji biliminin önemi, işleyişi, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği: psikolojinin tanımı, tarihi, modern psikolojik yaklaşımlar, psikolojinin alt alanları, psikolojik araştırma yöntemleri, sinir sisteminin yapısı, fizyolojisi, yenidoğan ve çocukluk dönemi kapasiteleri, bilişsel gelişim, ahlak ve yargılamanın gelişimi, kişilik ve kişilik gelişimi ile ilişkili kuramlar, bilinç yapısal ve topografik kuram, benliğin savunma düzenekleri, uyku ve rüyalar, uyku bozuklukları, psikoaktif maddeler, öğrenme kuramları, psikiyatrik muayene ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların tanıtımından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan fizyolojisi ve psikolojik olayların işleyişini açıklar.
Olası patolojik durumları tanıma ve müdahale etme, yönlendirme konusunda bilgi verir.
Psikiyatrik olarak normal ve normal olmayan ayrımını yapar.
Farklı psikolojik yaklaşımları birbirinden ayırt eder.
Bu yaklaşımların; varsayımları, büyüme ve gelişim ile ilgili yaklaşımları, kaygının algılanması ve kaygıyla başa çıkma yollarını karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Psikoloji nedir? Psikolojik Yaklaşımlar nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Modern psikolojik yaklaşımlar nelerdir? Psikolojinin alt alanları nelerdir? Araştırma yöntemleri nelerdir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Psikolojik gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma Kişilik Kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma Topografik ve yapısal kuramlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Uyku ve rüyalar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Öğrenme kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Öğrenme kuramları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Psikiyatrik muayene Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Psikiyatrik bozukluklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atkinson, R. L., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Bem, D. J., & Maren, S. (2012). Psikolojiye giriş. Arkadaş Yayınevi.
PLOTNİK, Rod (2009), Psikolojiye Giriş, çev. Tamer Geniş, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
ÖZTÜRK, O., AYLIN ULUŞAHIN A., (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 13. Baskı, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
0
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
5
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
0
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0