TR EN

SOSYAL PSİKOLOJİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI201 SOSYAL PSİKOLOJİ I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. MUSTAFA KAYHAN BAHALI
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı bir dönem boyunca psikoloji bölümü öğrencilerine Sosyal duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğinin açıklanmasıdır. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu ders, sosyal etkileşim odaklıdır. Kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmaları kültürlerarası bir perspektif ile aktarılır.
İçerik: Dersin içeriği, Alanın tanımı, tarihsel gelişim süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal inançlar ve yargılar, sosyal bağlamda benlik, tutum ve davranışlar, uyma ve itaat, ikna ve grup etkisidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal Psikolojinin temel araştırma yöntemleri ve tekniklerini özetler.
Sosyal psikolojide tutum ve davranış ilişkisini yorumlar.
İnsan doğasından ve kültürel çeşitlilikten nasıl etkilenildiğini özetler.
Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimini özetler.
Sosyal dünyanın nasıl algılandığını tartışır.
Sosyal Psikolojide uyma kavramını tanımlar.
Klasik uyma ve itaat araştırmalarını tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sosyal Psikolojiyle Tanışma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Sosyal Psikoloji Nedir? Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Sosyal Etki ve Uyma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Sosyal Biliş Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Davranış ve Tutumlar-1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Davranış ve Tutumlar-2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Genel Değerlendirme-1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma İkna-1 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma İkna-2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Grup Yapısı ve Dinamiği Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Benlik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Sosyalleşme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Geneldeğerlendirme-2 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Myers, D.G.,(2015). Sosyal Psikoloji. 10. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık.
Myers, D. G., & Smith, S. M. (2012). Exploring social psychology. New York: McGraw-Hill.
Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z., (2017). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar- Sosyal Psikolojiye Giriş- 20. Basım. Evrim Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
0
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
0
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
0
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 1 1 1
Ödev 1 13 13
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 4 4 16
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0