TR EN

AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS112 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilere; ödev, araştırma raporu, makale, tez hazırlama, yazma ve sunma teknikleri konusunda beceri kazandırmaktır. Dersin kapsamı, öğrencilerin birer robot olmadığı bilinci ile akademik yazım konusunda çalışma ve üretme sürecinde yaşanan insani haller de dikkate alarak işlenecektir. Akademik yazım ile ilgili kitaplar çoğunlukla ne yapılması gerektiği konusunda direktifler verir. Oysa bu çalışmaları yapan insandır ve neyin nasıl yapılacağı, hangi sorunun nasıl üstesinden gelineceği kuru tekniklerin ötesinde, bilişsel süreç ile ilgilidir. Bilgi; düşünce-duygu-davranış iç içeliği ile öğrenilir, özümsenir ve uygulanır. Bu yüzden dersin sonunda öğrencilerin etik kuraların önemini özümsemiş olmaları ve sadece yazım ve sunum tekniklerinde mekanik kullanma becerisini sahip olmaları değil, bu teknikleri uygularken yaşadıkları dışsal ve içsel zorluklar aşma becerisini de kazanmış olmaları hedeflenmiştir.
İçerik: Bu dersin içeriğinde; beceri-yetenek, akıl-zeka, istek-karar, atalet-gayret gibi konu ile ilgili çeşitli kavram çiftleri aralarındaki bağıntılar işlenerek ders için bir temel oluşturulur. Akademik yazım çeşitleri, işlevleri temelinde karşılaştırmalı olarak ele alınır ve örnekler ile somutlaştırılır. kitap okuma, not alma ve yazı yazma tekniklerini öğrenmiş olmaları; akademik yazım sürecini (Literatür taraması, okuma ve not alma, araştırma sorusunun /ana temanın belirlenmesi ve sınırlandırılması, alt araştırma sorularının/alt temaların) analiz yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin düzenlenmesi, bulguların yorumlanması ve raporlaştırılması) tüm aşamaları ile uygulamaları, İMRAD formatı ve diğer rapor formatlarını bilmeleri; akademik aşırmacılık (intihal/plagiarism) çeşitlerini ve doğru kaynak gösterme şekillerini öğrenmeleri, ilgili teknolojileri kullanarak sunum hazırlama ve yapmaları sağlanır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Her insani üretimde olduğu gibi akademik yazı hazırlama ve sunma sürecinde de düşünce-duygu-davranış iç içeliğinin önemini bilir.
Akademik yazım çeşitleri, yazım süreci ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Akademik yazım çeşitlerini örnekler vererek açıklar.
Araştırma sorusu tanımlar ve araştırmayı sınırlandırma becerisini kullanır.
Ne-Niçin-Nasıl formülüne göre kısa özet yazmayı öğrenerek uygular.
Akademik aşırmacılık (intihal/plagiarism) çeşitlerini ve doğru kaynak gösterme şekillerini uygular.
Akademik yazımda uyulması gereken etik kurallara dikkat ederek rapor hazırlar
Teknolojik imkanları kullanarak sunum hazırlayarak sunar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Akademik yazım ne demektir Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
2 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Akademik yazımla ilgili temel kavramlar Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
3 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Bir işi başarı ile sonuçlandırmakta bilişsel sürecin önemi ve işleyişi, bilişsel süreci engelleyen içsel etkenler Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
4 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Akademik yazım süreci ve aşamaları Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
5 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Araştırma sorusunun/ana temanın belirlenmesi Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
6 Bu konunun öncesinde ve sonrasında kütüphanede gözlem Araştırma sorusunun/ana temanın sınırlandırılması Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
7 Bu konunun öncesinde ve sonrasında kütüphanede gözlem Literatür taraması.Kaynak çeşitleri. İletişim teknolojileri ile kaynaklara ulaşım yolları, okuma ve not alma teknikleri Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Bu konunun öncesinde ve sonrasında kütüphanede gözlem İMRAD ve diğer akademik yazım formatları Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
10 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Bir raporun unsurları: Kapak sayfası, öz (abstract), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, kaynakça,ekler. Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
11 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Raporun iç tutarlığı ve bilgi akışını sağlamada ‘İçindekiler”in önemi ve örnekler Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
12 Kaynak okuma, hocanın getirdiği örnekler dışında başka örneklerin öğrenciler tarafından sınıfa getirilmesi Akademik aşırmacılık (intihal/plagiarism) örnekleri ve metin içinde doğru kaynak gösterme Anlatım , soru-cevap, yayınlanmış çeşitli araştırma raporlarının incelenmesi, tartışma
13 Öğrencilerin seçtikleri bir konuda powerponit sunum hazırlaması ve sunumu Sunum çeşitleri: Yazılı, sözlü ve görsel sunum. Powerpoint sunum hazırlama teknikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Öğrencilerin seçtikleri bir konuda powerponit sunum hazırlaması ve sunumu Powerpoint sunum hazırlama teknikleri ve örnekler Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

AILES, Roger ve KRAUSHAR, John. (1996). Mesaj sizsiniz – güçlü bir iletişimci olmanın yolları. 3. Basım. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
BALTAŞ, Zuhal. (2008). Akılda ve yürekte iz bırakan sunuş – etki yaratan konuşmacının el kitabı. 3. baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
BECKER, Howard. (2013) Sosyal bilimcilerin yazma çilesi –yazımın sosyal organizasyon kuramı. 3. baskı. Çev. Şerife Geniş. Ankara: Heretik Yayınları.
DAY, A. Robert. (1996) Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?. çev. Gülay Aşkar Altay. Ankara: TÜBİTAK yayınları.
HAUCK, Paul. (2001). Hedeflere ulaşmanın yolları – “Özdisiplini Oluşturmak ve Geliştirmek Bireyin Kendi İnisiyatifindedir”. 3. Basım. Çev. Mert Büyükkarabacak. İstanbul: Rota Yayınları.
HEPÇİLİNGİRLER, Feyza. (2017). Türkçe “Off”. 47. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
KAVCAR, C., OĞUZKAN, F., AKSOY, Ö., (2015).Yazılı ve sözlü anlatım. 10. baskı. Ankara:Anı Yayıncılık.
MAURER, R., (2016). Kaizen yolu – küçük bir adım hayatınızı değiştirebilir. Üçüncü Baskı. Çeviren Güneş Tokcan. İstanbul: Klan Yayınları.
PECORARI, D. (2008). Academic writing and plagiarism: linguistic analysis. USA: Continiuum.
LEKI, I. (2009). Academic writing: exploring processes and strategies. Second Edition. Edinburg: Cambridge University Press.
SEYİDOĞLU, Halil. (2016). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. 11. Baskı, İstanbul: Kurtiş Matbaası.
TANSEL, Fevziye Abdullah. (1978). İyi ve doğru yazma usulleri – edebiyat, kompozisyon, ilmi araştırma ve metodları. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
4
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
0
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
5
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
5
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
5
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0