TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY426 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HİZMETLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, kent yönetim politikalarında sürdürülebilirlik kavramının yarattığı değişimi temel kent hizmetlerinin yerine getirilmesi süreciyle birlikte el almayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, kent ve kentleşme kavramları, sürdürülebilirlik kavramı, kent kavramı ve sürdürülebilirlik anlayışının birleştirilmesi, kentleşme sürecinden doğan sorunlar; nüfus, ekolojik sorunlar, konut yerleşme vb., sağlıklı ve sürdürülebilir kent kavramının doğuşu ve kabul görüşü Türkiye’de kentleşme süreci ve sorunları kent ve bölge planlaması, kent planlama çalışmaları, kent planlamasının yasal uygulama araçları yerleşim sorunları, kamu hizmeti ve konut, konut ve kentleşme ilişkileri, kent güvenliği, kentli hakları , dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerinin karşılaştırılması konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramının sahip olduğu temel değerleri hatırlar.
Dünyada ve Türkiye’deki sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerini karşılaştırır.
Nüfus, doğal kaynaklar, ekolojik sorunlar, konut yerleşme, mekan, su gibi temel olgularıyla birlikte kentin sürdürülebilirliği yaklaşımını özetler.
Sürdürülebilir yönetim için en önemli unsurlar arasında yer alan sağlıklı kentler ve akılcı yerleşim politikalarını değerlendirir.
Sürdürülebilir ve yaşanabilir sağlıklı kentleri tanımlayıp sahip oldukları avantajları tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap okuma Kentleşme ve kent kavramları ve kent hizmetleri kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkışı ve gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap okuma Kent kavramı ve sürdürülebilirlik anlayışının birleştirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Kentleşme sürecinden doğan sorunlar; göç Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma Kentleşme sürecinden doğan sorunlar; nüfus, ekolojik sorunlar, konut yerleşme vb. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Sağlıklı ve sürdürülebilir kent kavramının doğuşu ve kabul görüşü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye’de kentleşme süreci ve sorunları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Kent ve Bölge Planlaması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
11 Kitap okuma Kent Planlama Çalışmaları, Kent Planlamasının Yasal Uygulama Araçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
12 Kitap okuma Yerleşim Sorunları, Kamu Hizmeti ve Konut, Konut ve Kentleşme İlişkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Kent Güvenliği, Kentli Hakları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerinin karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Toprak, Z. (2008). Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Birleşik yayınları
Report of The United Nations Conference on Environment and Development (Rio Declaration, 3-14 June 1992).
Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2009). Çevre Politikası. Ankara: İmge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0