TR EN

GÖÇ ETNİSİTE VE KİMLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS451 GÖÇ ETNİSİTE VE KİMLİK 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi PINAR KARABABA KAYALIGİL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin göç, etnisite ve kimlik kavramlarını tanımlamasını ve kavramasını, göç olgusu ile ilgili kuramları öğrenmesini ve analiz etmesini, göç olgusunu ortaya çıkaran faktörleri bilmesini ve sonuçlarını analiz etmesini, Türkiye’de ve Dünyada yaşanan göç olgusunu değerlendirmesini, göç ile etnisite, göç ile kimlik ve etnisite ile kimlik ilişkisini analiz etmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; Göç ile ilgili temel kavramlar, Göç olgusu ve kuramları/ Göç olgusunu ortaya çıkaran dinamikler, Göç türleri (İç ve Dış göç), Göç-kentleşme ve modernleşme ilişkisi, Türkiye’de ve Dünyada yaşanan göçler, Küresel göç hareketleri; Etnisite ve Kimlik kavramları, Kimliği belirleyen faktörler, Göç, etnisite ve kimlik ilişkisi, Etnisite ve kimlik tartışmaları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Göç, etnisite ve kimlik kavramlarını tanımlar.
Göç olgusu ile ilgili kuramları açıklar.
Türkiye’de ve Dünyada yaşanan göç olgusunu yorumlar.
Göç ile etnisite, göç ile kimlik ve etnisite ile kimlik ilişkisini analiz eder.
Göç, etnisite ve kimlik kavramları arasındaki ilişkiyi sorgular.
Göç olgusunu ortaya çıkaran dinamikleri sonuçlarıyla birlikte değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Göç ile ilgili temel kavramlar Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak Okuma Göç olgusu ile ilgili kuramlar Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak Okuma Göç türleri (İç ve Dış göçler) Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak Okuma Göç, kentleşme ve modernleşme ilişkisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak Okuma Göçün ortaya çıkardığı sorunlar (uyum, bütünleşme, asimilasyon vb.) Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak Okuma Türkiye’de yaşanan göçler (İç ve dış göçler) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak Okuma Dünyada yaşanan göçler (Küresel göç hareketleri) Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Okuma Dönem değerlendirmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak Okuma Ulus, Etnisite ve Kimlik kavramları Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak Okuma Kimliği belirlenmesinde rol oynayan faktörler Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak Okuma Etnisite ve kimlik (Etnik kimlik) Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak Okuma Kültür ve kimlik (Kültürel kimlik) Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak Okuma Göç, Etnisite ve Kimlik ilişkisi Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak Okuma Türkiye’de etnisite ve kimlik tartışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Adıgüzel, Yusuf. (2016) Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayınları
Aslanoğlu, Rana. (1998) A., Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi
Balcıoğlu, İbrahim. (2007) Sosyal Psikolojik Açıdan Göç. İstanbul: Elit Kültür Yayınları
Bruineen, Martin Van. (2000) Kürtlük, Türklük Alevilik (Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri). (Çev. Hakan Yurdakul) İstanbul: İletişim Yayınları
Canatan, Kadir. (1990). Göçmenlerin Kimlik Arayışı İstanbul: Endülüs Yayınları
Chanbers, Ian. M(2014) Göç, Kültür, Kimlik. (Çev. Mehmet Beşikçi-İsmail Türkmen) İstanbul:Ayrıntı Yayınları
Kurtuluş, Hatice.(2012) “Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: İstanbul’da Yeni Sınıfsal Kimlikler ve Mekansal Ayrışmanın Bazı Boyutları”, Doğu Batı Dergisi (Kimlikler), Yıl 6, Sayı 23, 3. Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları
Uzun, Turgay. (2012) “Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme”, Doğu Batı Dergisi (Kimlikler), Yıl 6, Sayı 23, 3. Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
4
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
3
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
1
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0