TR EN

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS368 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek sosyoloji kuramlarına girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel hazırlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; sosyolojinin çağdaş kuramları, Post-Yapısalcılık, Yapısökümcülük, Feminist Teori, Sömürge Sonrası Teori, küreselleşme ve kültür, Yapı ve Aktör, Sosyal Hareketler, Kent ve Gündelik hayat hakkında ders anlatımı ve sunumlar oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir.
Sosyolojik kavramları kuramsal biçimde tanımlar, kuramlarla ilgili örneklendirir.
Sosyolojik olguları kuramsal karşılaştırmalar üzerinden açıklar.
Sosyolojik kavramları kuramla ilişkilendirir.
Kuramsal yapılarla toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Modernite, Bilgi ve Aydınlanma üzerine eleştiriler Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Sosyal Hareketler Kuramı Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Post-Yapısalcılık Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Yapısökümcülük Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Sömürge Sonrası Eleştiri Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Feminist Eleştiri Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Küreselleşme ve Kültür Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Zaman-Mekan Sıkışması Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Yapı ve Aktör Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Sosyal Hareketler Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Kent ve Gündelik Hayat Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Medya Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ritzer, G. (2012). Sosyoloji Kuramları. 1. Baskı, İstanbul: Deki.
Berktay, F. (2003) Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları
Kumar, K. (1999).Sanayi sonrası toplumdan postmodern topluma. İstanbul:Dost

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
1
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
4
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
1
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0