TR EN

DENEYSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI460 DENEYSEL PSİKOLOJİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı Deneysel psikoloji alanında seçilmiş konular hakkında farkındalık geliştirme, güncel kuram ve araştırmalara hâkim olma, benzer araştırmaları grup olarak hazırlayabilme, yürütebilme, sonuçları değerlendirebilme ve bunlardan yola çıkarak yayın hazırlayabilme becerisinin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, deneysel araştırmada yöntemsel konuların ileri düzeyde incelenmesi oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konular üzerine kurulu teorileri analiz eder. (analyze – Bloom’s 4)
Deneysel psikoloji araştırmalarının genel olarak psikolojiye olan katkılarını ve deneysel çalışmaların teori üretimine yaptığı katkıyı değerlendirir. (Bloom’s 5)
Deneysel psikoloji alanında araştırma ve deneyler geliştirip bunları uygular. (apply Bloom’s 3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuma Deneysel Psikolojinin Tanıtımı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konuların teorik temelleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda araştırma yöntemleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda yapılmış olan araştırmaların bulguları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda yapılmış olan araştırmaların bulguları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda güncel bulgular Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda güncel bulgular Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda araştırma deseni oluşturma Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Araştırmanın giriş kısmının yazılması Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda veri toplama Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Deneysel psikoloji üzerine seçilmiş konularda veri toplama Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Veri girişi ve analiz yöntemleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Veri girişi ve analiz yöntemleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Veri girişi ve analiz yöntemleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Er, N. & Er, N. (2014). Deneysel Psikoloji. Nobel Akademik Yayıncılık.
Myers, A. & Hansen, C. (2012). Experimental Psychology. Wadswoth Cengace Learning.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 20 20
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0