TR EN

ANTROPOLOJİYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS117 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi MAZHAR İSLAM RAHMAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencinin sosyal antropolojinin nasıl bir bilim olduğunu, inceleme alanını, temel ilkelerini, yaklaşım ve yöntemlerini öğrenmesi ve antropolojinin kültür aşırı yaklaşımını benimseyerek faklı kültürleri anlamasını ve bu farklı kültürlere saygı duymasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; antropoloji biliminin doğuşu, antropolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, sosyal antropoloji kuramları, antropolojik yöntem ve teknikleri, kültür, dil ve iletişim, toplumsal kimlik, kişilik ve cinsiyet, aile ve ev halkı, akrabalık ve soy, yaş ve ortak çıkar grupları ile ilgili temel kavramların kültürel ve toplumsal olarak ele alınması ve birbirleriyle karşılaştırılması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Antropoloji bilimini diğer sosyal bilimlerden ayırt edilmesini mümkün kılan temel konuları ve kavramları bilir.
Kültürün insan davranışı üzerindeki etkilerini örnekler yoluyla bağıntılar kurarak tanımlar.
İnsanlık tarihini ve kültürleri geniş bir bakış açısıyla tanır.
Cinsiyet rolleri, aile, evlilik gibi konuların kültürler arası farklılıklar içerisinde oluşma sürecini açıklar.
Antropolojik bakış açısıyla günümüz modern toplumlar arasındaki sosyal ve kültürel farklılıkları ve benzerlikleri ayırt eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilim olarak antropolojinin doğuşu Anlatım
2 - Antropolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi ve Antropolojinin alt dalları Anlatım
3 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 101-120, 135-142 Kültür kavramının çözümlenmesi Anlatım / Tartışma
4 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 209-249, 258-261 Dil ve İletişim Anlatım / Tartışma
5 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 209-249, 258-261 Kültür ve Dil İlişkisi Anlatım / Örnek Olay ve Tartışma
6 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 263-273, 277-288 Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet Anlatım / Tartışma
7 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 290-309 Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet Anlatım / Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 - Kültür, Dil, Toplumsal Kimlik/Kişilik Örnek Olay ve Tartışma
10 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 361-391, 396-409 Ekonomik Sistemler Anlatım / Tartışma
11 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 461-496 Aile ve Ev Halkı Anlatım / Tartışma
12 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 461-496 Aile ve Ev Halkı Örnek Olay ve Tartışma / Bireysel Çalışma
13 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 498-537 Akrabalık ve Soy Anlatım / Tartışma
14 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 539-574 Cinsiyet, Yaş, Ortak Çıkar Anlatım / Tartışma
15 Haviland - Kültürel Antropoloji, sf: 689-732 Kültür ve Sanat Anlatım / Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

William A. Haviland, Kültürel Antropoloji, Çev: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, Kaktüs Yayınları, 2008.
Conrad Philip Kottak, Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınları, 2008.
Serena Nanda, Richard L. Warms. (2007). Cultural Anthropology. Thomson Wadsworth

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
1
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
1
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
0
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
4
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0