TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY204 SPOR BİLİMLERİNDE ARŞ. YÖNTEM. 4 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AYDIN PEKEL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere, spor alanında yapılan bilimsel araştırmaları inceleme ve araştırma sonuçlarını yorumla becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, bilim ve bilimle ilgili temel kavramlar, literatür tarama teknikleri, araştırma süreç ve yöntemleri, veri toplama yöntemleri, evren ve örneklem, bilimsel araştırmaları özetleme yorumlama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilim ve araştırma yöntemi ile ilgili temel bilgi ve kavramları tanımlar ve açıklar.
Sporda bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır ve ayırt eder.
Bilimsel araştırma bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade eder. (
Araştırma yöntem ve tekniklerine uygun veri toplama/bilgi edinme yollarını seçer.
Spor alanında yapılan bilimsel araştırmaları inceler ve araştırma sonuçlarını yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ve tanımlar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem
2 Kitap okuma Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel araştırmaların sınıflandırılması ve karşılaştırılması. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nitel araştırmalar içerinde yer alan araştırma modellerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 literatür tarama makale örnekleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Nicel araştırmalar içerinde yer alan araştırma modellerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 literatür tarama makale örnekleri Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde tercih edilen araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Bilimsel araştırma değişken türleri (bağımlı, bağımsız, düzenleyici, kontrol ve ara) değişkenlerin örneklerle incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
7 literatür tarama makale örnekleri LİTERATÜR TARAMASI Bilimsel bilgiye erişim yollarının anlatılması uygulamalı olarak veri tabanlarında (makale, tez vb) bilimsel çalışma tarama. Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap ve Tartışma Yöntemi
10 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarının (Konu seçimi, amaç, önem, problem ve alt problem, hipotez, sınırlılık ve varsayım) incelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
11 literatür tarama makale örnekleri Bilimsel çalışmalarda Evren (Hedef evren ulaşılabilir evren) ve örnekleme yöntemlerinin incelenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Veri toplama yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 literatür tarama makale örnekleri Kaynak gösterim teknikleri (APA 6) Doğrudan ve dolaylı yoldan yapılan alıntıların gösterimleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Tez ve makale örnekleri Tez veya makale örnekleri üzerinden araştırma yöntemlerinin, değişkenlerin, veri toplama tekniklerinin ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi yorumlanması ve tartışılması. Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma
15 ppt dosyası, Sunum Hazırlama Ödevi Tez ve makale örnekleri Tez veya makale örnekleri üzerinden araştırma yöntemlerinin, değişkenlerin, veri toplama tekniklerinin ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi yorumlanması ve tartışılması. Öğrenci Sunumları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi ve Uygulamalı Grup Çalışma Sunumu
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Demirel, Ö., Kaya, Z. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş, 2007 Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yatın Dağıtım, Ankara.
Tanrıöğen, A. (2014). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Anı Yayın Evi. Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 5 55
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0