TR EN

İLETİŞİME GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
URH105 İLETİŞİME GİRİŞ 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ SERİN YAMAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, iletişim türleri ve özellikleri göz önünde bulundurularak iletişimin yapısı ve temelini öğrencilere teorik olarak açıklamaktır.
İçerik: İletişimin temel kavramlarını ezberleme, etkili iletişim becerileri kurma yollarını özetleme, iletişim stratejisi oluşturabilmek için gerekli araçları anımsana, iletişim biçimlerini ayırt etme konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim yapısı ve temeline ilişkin bilgileri açıklar
İletişimin en az 3 özelliğini tanımlar ve mevcut bir iletişim programında bu özellikleri söz konusu program ile ilişkilendirir.
Bir birey veya toplulukla iletişim kurarken, iletişimin özelliklerini hatırlayarak hangi iletişim araçlarının kullanılması gerektiğini ayırt eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim nedir? İletişim tanımları ve bu tanımların ortak noktaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin temel öğeleri (Kaynak, alıcı, mesaj, geri bildirim) Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma iletişim bozulması 'iletişimsizlik' Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim türleri; sözlü, yazılı ve sözlü olmayan Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bağlamına göre iletişim türleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İçsel iletişim, kişiler arası iletişi, grup-takım iletişimi, halk-kamu iletişimi. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örgütsel iletişim, kişilerarası iletişim, kitlesel iletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin işlevleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim araçları; fotoğraf, telgraf, telefon, telefaks (ses ve görüntü kaydetme araçları plak ve cdler) Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim teknolojilerindeki gelişmeler Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası iletişim nasıl olmalıdır? Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitlesel iletişim nasıl gerçekleşir? Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim kanalları Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim ve küreselleşme. İletişim ve ideoloji Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınevi, İstanbul
Güngör, N. (2011). İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara
Mutlu, E. (2008). İletişim Sözlüğü, Ayraç Yayınları, Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Rekreasyon alanına ait kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin; program geliştirme, planlama, yürütme ve değerlendirme konularına ilişkin edindiği bilgi birikimi ile serbest zaman faaliyetlerinin organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Rekreasyon alanına ilişkin kavramlar ile fiziksel ve zihinsel gelişime ait kuramları ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyo demografik ve sosyo kültürel özellikleri dikkate alarak, bireyin ve grupların ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman faaliyetlerini belirler.
5
2
Rekreasyon alanındaki güncel faaliyetlerin planlama, uygulama ve sonuçlarına ait verileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireyin ve grupların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan serbest zaman faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan uygulama alanını, ekipmanları, teknolojik yazılımları, yazılı materyalleri ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır.
5
2
Serbest zaman faaliyetlerine yönelik organizasyonların her aşamasını planlar, yürütür ve uygulamaya ait sonuçlarını değerlendirir.
5
3
Rekreasyon alanı, spor bilimleri ve rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
4
Bireyin ve grubun sosyo-demografik özelliklerini dikkate alarak ulaşılmak istenen hedeflere yönelik uygun serbest zaman aktivitesini seçer (chose) ve serbest zaman aktivitesinin program içeriğini hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir (administer) ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Rekreasyon liderliği uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla sorgular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; rekreasyon liderliği uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Rekreasyon liderliği mesleği ile toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri açıklar.
5
2
Rekreasyon alanına ait tarihsel gelişim süreci ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; grubun ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman aktiviteleri ile ilgili sorunları fark eder ve çözüm teorileri üretmek üzere toplumun sosyal gelişimini analiz eder.
4
3
Rekreasyon liderliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve faaliyetleri düzenler.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 1 8 8
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 38 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0