TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Rekreasyon alanına ait kavramları tanımlar.
2
Rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin; program geliştirme, planlama, yürütme ve değerlendirme konularına ilişkin edindiği bilgi birikimi ile serbest zaman faaliyetlerinin organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
Rekreasyon alanına ilişkin kavramlar ile fiziksel ve zihinsel gelişime ait kuramları ilişkilendirir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sosyo demografik ve sosyo kültürel özellikleri dikkate alarak, bireyin ve grupların ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman faaliyetlerini belirler.
2
Rekreasyon alanındaki güncel faaliyetlerin planlama, uygulama ve sonuçlarına ait verileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
Bireyin ve grupların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan serbest zaman faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan uygulama alanını, ekipmanları, teknolojik yazılımları, yazılı materyalleri ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır.
4
Serbest zaman faaliyetlerine yönelik organizasyonların her aşamasını planlar, yürütür ve uygulamaya ait sonuçlarını değerlendirir.
5
Rekreasyon alanı, spor bilimleri ve rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
6
Bireyin ve grubun sosyo-demografik özelliklerini dikkate alarak ulaşılmak istenen hedeflere yönelik uygun serbest zaman aktivitesini seçer (chose) ve serbest zaman aktivitesinin program içeriğini hazırlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir (administer) ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.

Öğrenme Yetkinliği

1
Rekreasyon liderliği uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla sorgular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; rekreasyon liderliği uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Rekreasyon liderliği mesleği ile toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri açıklar.
2
Rekreasyon alanına ait tarihsel gelişim süreci ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; grubun ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman aktiviteleri ile ilgili sorunları fark eder ve çözüm teorileri üretmek üzere toplumun sosyal gelişimini analiz eder.
3
Rekreasyon liderliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve faaliyetleri düzenler.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Rekreasyon alanına ait kavramları tanımlar.
2
Rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin; program geliştirme, planlama, yürütme ve değerlendirme konularına ilişkin edindiği bilgi birikimi ile serbest zaman faaliyetlerinin organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
Rekreasyon alanına ilişkin kavramlar ile fiziksel ve zihinsel gelişime ait kuramları ilişkilendirir.
4
Sosyo demografik ve sosyo kültürel özellikleri dikkate alarak, bireyin ve grupların ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman faaliyetlerini belirler.
5
Rekreasyon alanındaki güncel faaliyetlerin planlama, uygulama ve sonuçlarına ait verileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
6
Bireyin ve grupların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan serbest zaman faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan uygulama alanını, ekipmanları, teknolojik yazılımları, yazılı materyalleri ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır.
7
Serbest zaman faaliyetlerine yönelik organizasyonların her aşamasını planlar, yürütür ve uygulamaya ait sonuçlarını değerlendirir.
8
Rekreasyon alanı, spor bilimleri ve rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
9
Bireyin ve grubun sosyo-demografik özelliklerini dikkate alarak ulaşılmak istenen hedeflere yönelik uygun serbest zaman aktivitesini seçer (chose) ve serbest zaman aktivitesinin program içeriğini hazırlar.
10
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir (administer) ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
11
Rekreasyon liderliği uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
12
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla sorgular.
13
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
14
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; rekreasyon liderliği uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
15
Rekreasyon liderliği mesleği ile toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri açıklar.
16
Rekreasyon alanına ait tarihsel gelişim süreci ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; grubun ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman aktiviteleri ile ilgili sorunları fark eder ve çözüm teorileri üretmek üzere toplumun sosyal gelişimini analiz eder.
17
Rekreasyon liderliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve faaliyetleri düzenler.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Rekreasyon alanına ait kavramları tanımlar.
Rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin; program geliştirme, planlama, yürütme ve değerlendirme konularına ilişkin edindiği bilgi birikimi ile serbest zaman faaliyetlerinin organizasyonu ve işleyişini tartışır.
Rekreasyon alanına ilişkin kavramlar ile fiziksel ve zihinsel gelişime ait kuramları ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Öz değerlendirme yapar.
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
Sosyo demografik ve sosyo kültürel özellikleri dikkate alarak, bireyin ve grupların ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman faaliyetlerini belirler.
Rekreasyon alanındaki güncel faaliyetlerin planlama, uygulama ve sonuçlarına ait verileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
Bireyin ve grupların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan serbest zaman faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan uygulama alanını, ekipmanları, teknolojik yazılımları, yazılı materyalleri ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır.
Serbest zaman faaliyetlerine yönelik organizasyonların her aşamasını planlar, yürütür ve uygulamaya ait sonuçlarını değerlendirir.
Rekreasyon alanı, spor bilimleri ve rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
Bireyin ve grubun sosyo-demografik özelliklerini dikkate alarak ulaşılmak istenen hedeflere yönelik uygun serbest zaman aktivitesini seçer (chose) ve serbest zaman aktivitesinin program içeriğini hazırlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında; bilimsel araştırma, proje, etkinlik, sportif ve sosyal serbest zaman faaliyetlerini yönetir (administer) ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Rekreasyon liderliği uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla sorgular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; rekreasyon liderliği uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar.
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Rekreasyon liderliği mesleği ile toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri açıklar.
Rekreasyon alanına ait tarihsel gelişim süreci ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; grubun ihtiyaçlarına yönelik serbest zaman aktiviteleri ile ilgili sorunları fark eder ve çözüm teorileri üretmek üzere toplumun sosyal gelişimini analiz eder.
Rekreasyon liderliği mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve faaliyetleri düzenler.