TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY323 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin küreselleşme olgusu ile birlikte dünyada yükselen bir ivme kazanan sürdürülebilir kalkınma olgusunun kavramsal olarak tanıtılması ve işlevlerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Öğrencileri sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçlendirmenin yanında ilgili değerlendirmeler ve ulusal/ uluslararası arenada yaşanan ekonomik olgu ve bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders; Ekonomi-Toplum-Çevre üçlüsünün entegrasyonu ve yönetimi, çevre problemleri, yenilenebilir enerji durumları, Yesil Ekonomi ve uygulamalarının kavranılmasını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Strateji Bilimi kavramlarını tanımlar.
Strateji bilimi kavramlarını uygular.
Yönetim ve ulusal güvenlik stratejileri ile ilgili problemleri çözer.
Ekonomi biliminin kavramlarını çevreye ilişkin konularda yorumlar.
Dünyanın içinde bulunduğu çevre krizinin boyutunu belirler.
İktisadi analizlerde sürdürülebilirlik kavramını işlevsel olarak analiz eder.
Bilimsel bilgiyi kavrar.
Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu gösterir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sürdürülebilir Kalkınma kavramının tanımı Anlatım
2 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanıtımı ve işlevleri, Kalkınmanın tarıhçesi, Sürdürülebilir Kalkınmanın küresel ve yerel boyutlarına giriş Anlatım
3 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri Anlatım
4 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmanın etkenleri Anlatım
5 Literatür Taraması Küresel problemler; Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar. Bu sorunlara yönelik küresel ve yerel çözüm önerileri Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Sorunların çözümüne yönelik kurumlar, düzenlemeler ve işbirlikleri. Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar. Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Strateji kuralları Anlatım, Uygulama
10 Literatür Taraması Dünya kaynaklarının sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması Çevre kirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Rio ve Johannesburg zirveleri ve kararları Anlatım, Uygulama, Tartışma
13 Literatür Taraması Kyoto protokolu Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınmada stratejik etmenler Tartışma, Vaka çalışması
15 Literatür Taraması Sürdürülebilir kalkınma ile enerji politikalarının ilişkisi Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Blewitt, J.(2008). Understanding Sustainable Development.
Bazin, M. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma, Caretta yayınları.
Skalar, M. (2015). Uluslararası Hukuk ve Sürdürülebilir Kalkınma, Beta yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
1
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
2
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0