TR EN

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT109 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin felsefesi, değerleri, bilgi temeli, işlevleri, sosyal hizmet uzmanlarının bu işlevleri yerine getirmedeki rol ve fonksiyonlarını tanımalarını ve öğrencilerin bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin temel kavramlarını kazanmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında; sosyal hizmetin ana kavramları ve alanları, sosyal hizmet kavramının temeli, sosyal hizmet bilimine ilişkin temellendirmeler konularına değinilecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünyada ve Türkiye’deki gelişimini ifade eder
Demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramlarını sosyal hizmet açısından yorumlar
Sosyal Hizmet disiplininin amaç, işlev, değer, konu ve felsefesini tanımlar
Sosyal hizmeti diğer disiplinlerle beraber kategorize eder
Sosyal çalışma kuramlarını ve sosyal çalışma yöntem ve tekniklerini ifade eder
Aile ve çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetleri analiz eder
Sosyal hizmet uygulamasına ilişkin temel becerilerini geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Hazırlık Tanışma, Temel Kavramlar (Yoksulluk, Hayırseverlik, Sosyal Politika, Sosyal Refah, Sosyal Hizmetler) Anlatım
2 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Dünyada Sosyal Hizmetin Düşünsel ve Örgütsel Temelleri ve Sosyal Hizmetlerin Doğuşu Anlatım
3 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Tanımları ve Amacı Soru/cevap
4 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmet Mesleği ve Temel Unsurları Anlatım
5 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmet Mesleği ve Temel Unsurları Anlatım
6 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli ve Değer Sistemi Anlatım
7 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli ve Değer Sistemi Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmet Uygulama İlkeleri Soru/cevap
10 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Uygulama Düzeyleri Anlatım
11 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Mesleki Yaklaşımları Anlatım
12 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Mesleki Yaklaşımları Tartışma
13 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Çalışma Alanları Uygulama
14 Önceki öğrenmelerin tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmetin Çalışma Alanları Uygulama
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Buz, S. (2002). Sosyal Hizmette Etik Kurallar ve Çelişkiler- Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları, Ankara: SHYO Yayını.
Cılga, İ. (2001). Türkiye’de İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Sosyal Hizmet. Ankara: SHYO Yayını.
Kut, S. (1988). Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri- Temel Unsurları- Müdahale Yöntemleri, Ankara: SHYO Yayını.
Kongar, E. (1972). Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete Giriş. İstanbul: Nika Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
5
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
3
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
5
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0