TR EN

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT217 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi DİLER EZGİ TARHAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin Türkiye’nin toplumsal, kültürel, siyasi, demoğrafik ve ekonomik yapısını tarihselliği içinde kavramalarını sağlayarak, Türkiye’nin güncel toplumsal sorunlarını anlamaları, öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, Osmanlı Devleti toplumsal yapısı, günümüz Türkiye’sinde tarihsel süreçte kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal, demografik gelişmelerin incelenmesi bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlı toplumsal yapı ve kültürünü günümüz Türkiye’siyle bağlantı kurarak açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki kültürel gelişim ve değişimleri tanımlar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki siyasal gelişim ve değişimleri açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki demografik gelişim ve değişimleri açıklar
Tarihsel süreçte Türkiye’deki sosyal, ekonomik gelişim ve değişimleri tartışır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatürün okunması Tanışma. Toplumsal yapıda gelişme. Avrupa'daki İlerlemelerin Osmanlıya etkisi. Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
2 Literatürün okunması Osmanlı toplumsal yapısında kültür (Din, gelenekler, görenekler, sosyal yaşam. Osmanlı toplumsal yapısında sosyal ekonomik gelişmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
3 Literatürün okunması Osmanlı toplumsal yapısında siyasal gelişmeler ve yönetim Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
4 Literatürün okunması Osmanlı toplumsal yapısının Türkiye Cumhuriyeti toplumsal yapısına etkileri Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
5 Literatürün okunması 1950’ li yılara kadar Türkiye’de kültürel gelişim ve değişimler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
6 Literatürün okunması 1950’ li yılara kadar Türkiye’de kültürel gelişim ve değişimler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
7 Literatürün okunması 1950’ li yılara kadar Türkiye’de kültürel gelişim ve değişimler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün okunması 1950’ li yılara kadar Türkiye’de demografik gelişim ve değişimler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
10 Literatürün okunması Türkiye’ de 1950 – 1980 yılları arası siyasal, kültürel gelişmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
11 Literatürün okunması Türkiye’ de 1950 – 1980 yılları arası ekonomik ve demografik gelişmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
12 Literatürün okunması Türkiye’de 1980 sonrası siyasal, kültürel gelişmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
13 Literatürün okunması Türkiye’de 1980 sonrası ekonomik ve demografik gelişmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
14 Literatürün okunması Bulunduğu coğrafya açısından Türkiye’nin toplumsal yapısı Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
15 Literatürün okunması Küreselleşme etkileri açısından Türkiye’nin toplumsal yapısı Anlatım, soru cevap, tartışma, öğrenci sunumu,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kongar, E. (2016). 21. Yüzyılda Türkiye “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birsen, G. (2007). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınları.
Cem İ. (2008). Türkiye’ de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Çağlar Keyder, Türkiye’ de Devlet ve Sınıflar, İstanbul: İletişim Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
5
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
3
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
4
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
2
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 3 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0