TR EN

SİNEMA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY306 SİNEMA TARİHİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere sinemanın gelişimi, önemli yönetmenler, türler ve akımlar bağlamında temel bilgiler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, hem önemli bir iletişim aracı, hem de sofistike bir dil yaratmayı başarabilen sinemanın tarihsel biçimlenişi, toplumsal yapı ve değişimle bağlantılı olarak değişen tür yapısı ve akım özellikleri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Güncel olayların sinemada nasıl temsil edildiğini analiz eder.
Ülke sinemalarının biçimsel özelliklerinin anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğunu tartışır.
Ülke sinemalarının farklı dönemde ortaya çıkan temel özelliklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sinema Olgusu: Hem bir sanat hem de kitle iletişim aracı olarak sinemanın özellikleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni bir seyirlik: Sinema’nın ilk yılları. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinemanın gelişme süreci ve tür nosyonunun ortaya çıkması. Film D’art (sanat filmi) Türü, Dizi/Bölüklü Filmler, Güldürü Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Tarihsel Filmler, Savaş Filmleri, Kovboy Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Gangster Filmleri, Korku ve Bilim Kurgu Filmleri. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Trajedi, Dram, Melodram Filmleri, Müzikaller. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Animasyon Filmleri, Belgeseller Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Sinemada Önemli Hareketler, Akımlar: Avrupa Sinemasının Altın Çağı. Alman Dışavurumculuğu: 1919-1924. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Şairane Gerçekçilik: 1930’larda Fransız Sineması. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Gerçekçilik: İkinci Dünya Savaşı Sonrası İtalyan Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Dalga: Fransız Yeni Dalga Sineması. Özgür Sinema: İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan İngiliz Yeni Dalgası. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Yeni Sinema: Latin Amerika Yeni Gerçekçi Sineması. Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme Underground ya da Deneysel Filmler. Uzak Doğu Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma& Görsel kaynak izleme İran Sineması Hint Sineması Anlatma, Örnek Olay ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Teksoy, R. (2005). Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayınları.
Onaran, Ş. A. (1988). Sinemaya Giriş, İstanbul: Filiz Yayınları.
Novell Smith, N. G. (2003). Dünya Sinema Tarihi, Çev: Ahmet Fethi, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Bordwell, D. (1997). On The History Of Film Style. Harvard University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 1 1
Ödev 1 1 1
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0