TR EN

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY413 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin; Ekonomik sorunların yirminci yüzyıldaki gelişim ve değişimi, karşılaşılan sorunların giderilmesinde ortaya çıkan etmenler, bu etmenlerin sorunların çözüm sürecine etkileri ve gelişmekte olan ekonomilerin yapısal sorunları hakkında bilgiyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: C Contents of the Course Unit Bu ders; güncel ekonomik sorunları belirlemesi ve bu sorunlar karşısında nasıl bir ekonomi politikası izleyebilecekleri konusunda kazanımlar edinmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının ayrıntılı olarak incelenmesini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Ekonomik sorunların nedenlerini açıklar.
2. Ekonomi biliminin yöntemlerini kullanarak sorunları yorumlar.
3. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını inceler.
4. Türkiye ekonomisinde makro ekonomik konuları tanımlar.
5. Ekonomik krizleri ve sorunları değerlendirir.
6. Güncel ekonomik gelişmeleri tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - 1980 sonrasında Ekonomik büyüme ve yapısal değişme Anlatım
2 Literatür Taraması 1990 Sonrasında Finansal Serbestleşme Anlatım
3 Literatür Taraması Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve 2008 küresel finansal krizi Anlatım, Tartışma
4 Literatür Taraması Türkiye'de Milli Gelir, Enflasyon, Faiz ve Para Politikaları Anlatım, Tartışma
5 Literatür Taraması Türkiye'de Ekonomik Büyümenin Tarihsel Gelişimi Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Küreselleşmenin Ekonomiye Etkileri Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Yabancı Sermaye Hareketleri Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Türkiye ve Dış Ekonomik İlişkiler Anlatım, Tartışma
10 Literatür Taraması Türkiye'de İşgücü ve İnsan Kaynakları uygulamaları Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması Türkiye'de Dış Ticaret uygulamaları Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Dünya Ekonomisinde Güncel Ekonomik Sorunlar Anlatım, Tartışma
13 Literatür Taraması Türkiye Ekonomisinde Sektörlerin Güncel Ekonomik Sorunları (Hizmet sektörleri, Sanayi Sektörü, İnşaat sektörü, Turizm sektörü) Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Türkiye Ekonomisinde Ekonomik ve Mali Krizler Anlatım, Tartışma
15 Literatür Taraması Mali ve Finansal sorunlar İle İlgili Gelecek öngörüleri Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Algan, N., Özsoylu, A.F. (2011). Güncel Mali ve Ekonomik Sorunlar, İstanbul: Karahan kitapevi.
Kubar, Y. (2016). Seçme Konular ile Güncel Ekonomik Sorunlar, Ankara: Gazi kitapevi.
Karaca, C. (2016). Türkiye’nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları, İstanbul: Ekin Yayınları.
Cox, S.T. (1972). Current Economic Problems: Book of Readings, Publisher: Irwin (Richard D.) Inc.,U.S.
Roubıı, N., Mıhm, S. (2010). Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, The Penquen press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
1
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0