TR EN

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY419 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere medya, siyaset, toplum ve kültür arasında ilişki kurarak ekonomi politiğin temel kavramları ve farklı yaklaşımları konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; ekonomi politik yaklaşımın tarihsel temelleri, bu yaklaşımın medya, iletişim ve toplum alanına ilişkin özgül katkıları, bu yaklaşıma dayalı mevcut araştırmalar üzerinden çeşitli kullanım biçimleri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi politik yaklaşımın önemini, konusunu ve yöntemini tanımlayarak dünyada eleştirel ekonomi politiğin kültür endüstrilerine yaklaşımını değerlendirir.
Medya içeriklerini ekonomi, siyaset ve kültürel dinamikler bağlamında tartışır.
Türkiye’deki medya politikalarını ve yapısal dönüşümlerini göz önünde bulundurarak medya içeriklerinin ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde yorumlar.
Medyadaki sahiplik sorununu göz önünde bulundurarak tekelleşme eğilimi gösteren medya politikalarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, Dersin İşleyişi Hakkında Bilgi, Genel Bilgilendirme ve Derse Giriş Anlatım Tekniği
2 Kitap okuma Ekonomi Politik Yaklaşım: Ekonomi Politik Nedir? Ekonomi Politiğin Yöntemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Öğrenci Araştırma – Kitap Okuma Kültür Endüstrisi Kavramı, Eleştirisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Medyada Tekelleşme Eğilimi ve Sorunlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Bilinç ve Reklam Endüstrisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Rızanın İmalatı: Dünyadan Örnekler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Kültür ve İletişimin Yorumlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye'de medya gruplarının doğuşu ve tekelleşme: 1950-2000. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma 2000 sonrası Türkiye’de medyanın yapısal dönüşümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Medya, siyaset ve iletişim politikaları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Tüketim Kültürü, Yaşam Biçimleri ve Boş Zamanların Ekonomi Politiği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medyada sansür Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Öğrenci Ödev Hazırlama – Kitap Okuma Tekelleşmenin zorunlu sonucu: Alternatif medya organizasyonları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Murdock ve Golding (1997) The Political Economy of the Media, Edward Elgar.
Marx, K. [1859] (1993) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol (5. Baski).
Golding, P. ve Murdock, G. (1997) “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”, Çev. D. B. Kejanlıoğlu, İrvan, S. (der.) Medya Kültür Siyaset içinde, Ankara: Ark Yayınları.
Herman, E. S. ve Chomsky, N. (1998) Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği, İstanbul: Minerva Yayınları.
Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Çev. M. Tüzel – N. Ünler – E. Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0