TR EN

İCRA İFLAS HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İcra ve iflas hukukuna ilişkin temel kurumların ve aşamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi, Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı, Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri, Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu, Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı, Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu, Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü, Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme), İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar, İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları konularını içerir.