TR EN

İCRA İFLAS HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. EMİNE KAYMAZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İcra ve iflas hukukuna ilişkin temel kurumların ve aşamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi, Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı, Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri, Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu, Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı, Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu, Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü, Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme), İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar, İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacaklının icra takibini nasıl başlatması gerektiğini bilir.
İcra teşkilatını ve icra dairelerinin yapısını açıklar.
İcra takibine karşı borçlunun sahip olduğu savunma mekanizmalarını bilir.
Haciz, paraya çevirme, aciz belgesi gibi icra hukukunun temel kavramlarını tanımlar.
İflas hukuku ile ilgili temel kavramları ve kurumları bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın İptali Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
10 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme) Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pekcanıtez H., Atalay O., Özekes M., Sungurtekin Özkan M. (2018). İcra ve İflas Hukuku. İstanbul:Seçkin Yayıncılık
Kuru B. (2013). İcra ve İflas Hukuku. İstanbul:Adalet Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
3
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
3
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
4
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0