TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY141 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI I 1 2 2 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi FUNDA KARAMAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel hemşirelik uygulamalarına, yeterliliklerine, hemşirelik uygulamalarına yönelik girişimsel işlemlere, hasta ve sağlıklı bireye bakım veremeye ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik: Sağlık ve Hastalık Kavramı, İnsan ve Çevre Kavramı, Temel İnsan Gereksinimleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Sürdürülmesinde Hemşirenin Rolü, Hemşirelik Mesleği, Yetki ve Sorumluluklar, Hemşirelik Felsefesi, Kuram ve Kavramlar, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekip Kavramı, Hasta Kabulü, Bireysel Hijyen, Enfeksiyon Kontrolü ve Uygulamaları, Yaşam Bulguları, İlaç Uygulamaları, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Hemşirelik Süreci.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mesleki temel kavramları açıklar.
Hemşirelik sürecindeki temel basamakları doğru olarak uygular.
Hastane ortamında kişilerarası iletişimin önemini açıklar.
Sağlıklı / hasta birey, aile ve topluma yönelik sağlığı geliştirme yöntemlerini uygular.
Tıbbi ve cerrahi asepsi tekniklerini uygular.
Hastanın yaşam bulgularını doğru olarak değerlendirir.
Oral, parenteral ve lokal ilaç uygulamalarını 8 doğru ilkeye göre uygular.
Etik ilkeler doğrultusunda hemşirelik bakımını yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İnsan ve Çevre Kavramı, Temel İnsan Gereksinimleri, İnsan ve Holistik Yaklaşım, İnsan ve Homeostazis, İnsan ve Stres Anlatım
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Ve Hastalık Kavramları, Sağlıkla İlgili İnanç Ve Uygulamaları Etkileyen Faktörler, Hastalığın Birey Ve Aileye Etkisi, Hasta Bakım Gereksinimleri Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlığın Geliştirilmesi Ve Sürdürülmesinde Hemşirenin Rolü, Hasta Hakları Ve Bakım Etiği Anlatım
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Meslek Tanımı, Meslek Kriterleri, Hemşirelik Mesleği Alanı, Doğası Ve Önemi, Hemşireliğin Felsefesi, Hemşirelik Fonksiyonları, Hemşirenin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları, Profesyonel Hemşirenin Özellikleri, Hemşirelik Kavram Ve Kuramları Anlatım, Gösterip yaptırma
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Bakım Sistemi, Ülkemizde Sağlık Bakım Sistemi Ve Bu Sistemde Hemşirenin Rolü, Hemşirenin Görev Alanları Anlatım, Gösterip yaptırma
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İletişim Süreci, Hemşire-Hasta İletişimi, Kültürel Farklılıkları, Beden İmajı, Benlik Saygısı Anlatım, Gösterip yaptırma
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Sağlık Ekip Kavramı, Sağlıklı Hastane Ortamı, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hasta Kabulü Ve Taburculuk Süreci Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Bireysel Hijyen, Bireysel Hijyeni Etkileyen Faktörler Ve Hijyenin Amaçları, Bireysel Hijyen Kuralları Anlatım, Gösterip yaptırma
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Enfeksiyon Kontrolü Ve Uygulamaları, Asepsi, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, İzolasyon Yöntemleri Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Yaşam Bulgularının Tanımlanması, Vücut Sıcaklığı, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, Yaşam Bulgularının Yaşam Aktiviteleri İle İlişkisi Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İlaç Uygulamaları, İlaç Bilgisi, Oral Yol İle İlaç Uygulaması, Parenteral Yol İle İlaç Uygulaması Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma. İlaç Uygulamaları, İlaç Bilgisi, Oral Yol İle İlaç Uygulaması, Parenteral Yol İle İlaç Uygulaması Anlatım, Gösterip yaptırma, Laboratuvar çalışmaları
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Sürecinin Tarihi Gelişimi, Hemşirelik Sürecinin Aşamaları, Hemşirelik Sürecinin Öğeleri, Hemşirelik Sürecinin Amaçları ve Avantajları Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ay, F. A. (2011). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. İstanbul: Nobel Kitabevi.
Aştı, A., T., Karadağ, A. (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul: Akademik Basın ve Yayıncılık.
Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Karabacak, Ü., Şenturan, L., Orak, N.Ş., Şahin, A.O. (2015). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 6 2 12
Laboratuar 4 2 8
Okuma 14 2 28
Ödev 6 2 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 6 2 12
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 2 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 88 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0