TR EN

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY429 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TUĞÇE GÜR TÜRKDOĞAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, küreselleşme sürecinde yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasi alandaki köklü değişikliklerin kamu yönetimine yansıyan etkilerinin ve meydana getirdiği değişikliklerin kuramsal tartışmasının yapılması ile uygulamaya konulan reformların çözümlenebilmesi için teorik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Küreselleşme kavramı, kamu yönetimine etkileri, yönetişim, esneklik, verimlilik, etkinlik, kamu tercihleri yaklaşımı, yeni kamu yönetimi yaklaşımı, Türk kamu yönetime uygulanması ve geleneksel modeller ile karşılaştırılması ve eleştiri konularıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihsel bir perspektifle kamu yönetimi alanının kuram ve uygulamasında meydana gelen değişiklikleri özetler. (Summarize)
Küreselleşme kavramını ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki etkileriyle beraber kavramsal olarak tanımlar. (Define)
Küreselleşme sürecinin etkisiyle kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeleri neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz eder. (Analyze)
Küreselleşme sürecinin Türk kamu yönetimi sistemine etkilerini eleştirel düşünceyle yorumlar. (Interpret)
Kamu Yönetiminde ortaya çıkan Kamu Tercihleri Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı ve Kamu İşletmeciliği Yaklaşımını yönetimsel değişikler çerçevesinde farklılıklarını karşılaştırır. (Compare)
Esneklik, Verimlilik, Hesap verilebilirlik ile kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü ilişkilendirir. (Relate)
Kamu Tercihleri Yaklaşımı, yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve kamu işletmeciliği yaklaşımının sorun çözme kapasitesini Türk kamu Yönetimi sistemi açısından değerlendirir. (Evaluate)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Küreselleşme kavramı ve süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Küreselleşme süreci, Devlet ve Bürokrasi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kamu Yönetimi Anlayışının dönüşümü (1890- 1960) Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Yeni Kamu Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Yönetişim Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma YKY Sürecinde Yönetişim, Hesap Verebilirlik, Hizmette Yerellik Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Yerelleşme Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması Ve Yeni Perspektifler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma YKY’de Yerel Yönetimler Ve Yerel Özerklik: Modeller, Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Küreselleşme sürecinde Türk kamu yönetiminde değişim ve dönüşüm-II- 1980 ve sonrası Kamu Yönetimi Anlayışı ) Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma YKY Ve Yönetimde Etik Sorunsalı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Yeni kamu yönetimi anlayışının eleştirisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Örsan Ö. Akbulut (2007), Küreselleşme Ulus-Devlet ve Kamu yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara.
Onur Ender Aslan (2019), Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi, İmge Yayınları, İstanbul.
Ayman, B, G. (2005). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları 1980- 1995. Ankara: İmge
Yalman, G. (2009). Transition to Neoliberalism. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Acar, M., ve Özgür, H. (Ed.) (2003). Çağdaş Kamu Yönetimi I. Ankara: Nobel.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
2
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
0
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
4
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
3
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
5
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
4
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
0
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
3
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
4
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
4
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
3
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 7 6 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0