TR EN

MATHEMATICS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH125 MATHEMATICS I 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi DENİZ ALTUN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere matematikle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve matematiğin öneminin ve analitik düşünce kavramının benimsetilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği, matematiksel modelleme ,sayı sistemleri ve temel özellikleri, fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlar-lineer modeller, türevler, non-lineer fonksiyonların türevi, türevin uygulamaları ve maksimum ve minumum, fonksiyonların grafiklerinin çizimi, teğet doğru yaklaşımı ve diferensiyeller, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, lokal extremumlar, çok değişkenli fonksiyonların iktisadi uygulamaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fonksiyon özellikleri, birinci ve ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
Matris ve matris üzerindeki işlemleri gerçekleştirir. 2x2 ve 3x3 tipindeki matrislerin determinantarını hesaplayabilir
Fonksiyonların istenen noktadakini limitini hesaplayabilir. Fonksiyon grafiğinden limit okuyabilir, verilen bir noktadaki sürekliliğini belirleyebilir.
Türevi limit yardımıyla tanımlayabilir, Verilen fonksiyonun türevini türev alma kurallarıyla bulabilir.
Teğet ve normal denklemlerini yazabilir, türev yardımıyla bazı işletme problemlerini çözebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Kümeler ve Küme İşlemleri, Sayı Kümeleri, Aralık Kavramı, Mutlak Değer Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Matris Tanımı, Matrislerde Toplama ve Çarpma İşlemleri Determinant (2x2 ve 3x3 tipinde matrisler için) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Elementer Satır İşlemleri, Matrisin Eşelon Formu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Polinom Fonksiyonunun Tanımı, Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlarının İncelenmesi, Doğru Denklemi, Arz ve Talep Denklemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma İkinci Dereceden Polinomlar, Parabol Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Eşitsizlik, Çözüm Kümesinin Grafik Gösterimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Limit ve Süreklilik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Limit Kavramı ve Süreklilik İşletme Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Türevin Limit yardımıyla tanımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Türev Alma Kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Türevin Geometrik Yorumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Türev Piyasa Dengesi, Başabaş Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Marjinal Analiz ve Esneklik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dowling,T.E.(2018). İşletmeciler ve İktisatçılara Yönelik Matematiksel Yöntemler. Çev: Özge Yüksel. Nobel Akademik Yayıncılık, 1.Baskı.
Hacısalihoğlu, H. H., Balcı, M. (1996). Temel ve Genel Matematik. Ankara: Ertem Basım Yayım.
Çelik. S. ve Çelik, S. (2011). Matematik Analiz . İstanbul: Birsen Yayınevi, 2. Baskı.
Spivak, M. (2006). Calculus. Cambridge, United Kingdom: Cambrıdge Unıversıty Press, 3rd Edition.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
1
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
1
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
1
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
1
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
1
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
1
2
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
2
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 6 3 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0