TR EN

INTERNATIONAL TRADE THEORY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR209 INTERNATIONAL TRADE THEORY 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere uluslararası ticaretin gerekliliği, makro yapısı, serbest ticaret, ticaret politikaları, önemli uluslararası kurumlar ve bu kurumların uluslararası ticaret pratiklerine olan etkilerinin öğretilmesi; merkantilist dönemden başlayıp bugüne dek süregelen ve dönüşen uluslararası ticaret teorilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, klasik ticaret teorisi, Heckscher-Ohlin teoremi, eksik rekabet, ticaret kazançları, uluslararası ticarette kurumlar, Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşması, dış ticarette ödeme şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, dış ödemeler bilançosu, dış ticaret politikaları uygulamaları, uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme, ve ticaret teorisi ve kalkınma konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkeler arasında gerçekleştirilen uluslararası ticaretin nedenlerini ve gerekçelerini tarihsel bir perspektifle tanımlar.
Merkantilist dönemden günümüze kadar süregelen uluslararası ticaret teorilerini, birbirinden farklı varsayımlarını ve önermelerini vurgulayarak listeler.
Ülkelerin uluslararası ticaret yapmalarında ve birbirine olan eklemlenmelerinde rol oynayan kurumların ve örgütlerin uyguladığı politikaları kapitalist ve heterodoks bir perspektifle yorumlar.
Türkiye’nin uyguladığı dış ticaret politikalarını ve bu politikaların dönemsel farklılıklarını dönemin etkin siyasi politikalarından yararlanarak sınıflandırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Uluslararası Ticarete Giriş: Dünya Ticaretine İlişkin Gözlemler ve İstatistikler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Dış Ticarete Giriş: Temel Kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Dünya Ticareti: Genel Bakış Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Emek Üretkenliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli (Bölüm #1) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Emek Üretkenliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli (Bölüm #2) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Spesifik Faktörler ve Gelir Dağılımı (Bölüm #1) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Spesifik Faktörler ve Gelir Dağılımı (Bölüm #2) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli (Bölüm #1) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Kaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli (Bölüm #2) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Standart Ticaret Modeli (Bölüm #1) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Standart Ticaret Modeli (Bölüm #2) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Dış Ölçek Ekonomileri ve Üretimin Uluslararası Konumu (Bölüm #1) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Dış Ölçek Ekonomileri ve Üretimin Uluslararası Konumu (Bölüm #2) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice and Melitz, Marc J. (2015). International Economics: Theory & Policy. 10th edition, Boston: Addison-Wesley.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
4
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
5
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
5
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
5
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
4
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
5
2
Ekonomik sorunları makro düzeyde belirleyerek uluslararası ticaret politikalarına yönelik öneriler geliştirir.
5
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0