TR EN

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT219 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, farklı kültürlerde iletişimin işleyişini öğrencinin kavrayabilmesini sağlamak ve iletişim bağlamında farklı sembollere sahip kültürlerin birbiriyle olan etkileşimini analiz etmektir.
İçerik: Ders, iletişim kavramının tanımlanması, kültür kavramının tanımlanması, küreselleşme kavramı ve kültür üzerine etkilerinin açıklanması, küreselleşme ve iletişim arasında bağlantı kurma, kültürlerarası iletişim durumlarını açıklamak, kültürel değerler ve normların özetlenmesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültürlerarası iletişim çalışma alanının temel kavramlarını ve kuramsal çerçevesini örnek vaka incelemeleriyle anlatabilir.
Kültürlerarası iletişim faaliyetlerinin popüler kültür içerisindeki durumunu eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
Globalleşme ile beraber oluşan yeni vatandaşlığın çok kültürlü ve melez formlarını, medya içeriklerinde ve farklı sanatsal türlerden metinler üzerinden yorumlayabilir.
Ulus-devlet ve diğer devlet biçimlerini karşılaştırabilir.
Örnekler üzerinden, farklı kültürlerdeki değerleri, normları, gelenek ve görenekleri kültürlerarası iletişim bağlamında analiz edebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür, kültürlerarasılık kavramlarının incelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürlerarası iletişime Giriş Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Dünyada kültürlerarası iletişim ve Kültürel Boyutlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür Çeşitleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür Endüstrisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Literatür taraması, konuyla ilgili makale özeti çıkarma Kültürlerarası İletişim ve Küreselleşme Anlatım Soru cevap Örnek olay inceleme
7 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürün Uluslararası Bağlamda İncelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 - Kültürlerarası iletişim ve Kitle İletişim Araçları Uygulamalı çalışma
10 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürlerarasılıkta sosyolojik etkiler Anlatım Soru cevap
11 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürlerarasılıkta yaşam tarzları ve giyim etkileri Anlatım Soru cevap
12 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürlerarasılıkta davranış çalışmaları Anlatım Soru cevap
13 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültürlerarası marka çalışmalarının çözümlenmesi Anlatım Soru cevap
14 - Sunum Ödevi -
15 Genel tekrar Final sınavı hazırlık çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Öğüt N. (2018) Kültürlerarası İletişim ve Duyarlılık. Literatürk Academia
Kartarı A. (2014) Kültür, Farklılık ve İletişim. İletişim Yayıncılık
Ting-Toomey, S., ve Chung, L. C. (2005). Understanding intercultural communication. New York: Oxford University Press.
Dodd, C. H. (1995). Dynamics of intercultural communication. Madison, WI: Brown & Benchmark.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
5
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
2
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
0
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
3
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
5
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 11 3 33
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0