TR EN

UYGARLIK TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR218 UYGARLIK TARİHİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; uygarlıkların temel özellikleri, tarihsel gelişimleri, benzerlikleri ve farklarını ve günümüze yansımaları hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktır.
İçerik: Uygarlık kavramını anlamı ve tarihçesi, Anadolu’da yaşamış uygarlıkların özellikleri, Yunan-Helen, Roma-Bizans, Mezopotamya, Mısır ve İran uygarlıklarının siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uygarlık kavramını ve gelişimini tanımlar
Uygarlıkları tarihsel olarak sınıflandırabilir.
Farklı uygarlıklar arasında karşılaştırma yapabilir
Anadolu’da yaşamış uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanat özelliklerini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Uygarlık Kavramı Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Dünyanın Oluşumu ve Mezopotamya Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Eski Mısır Tarihi ve Uygarlıkları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Eski Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Eski Yunan ve Roma Uygarlıkları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Ortaçağ Avrupa- Doğu Roma (Bizans) Tarihi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Ortaçağ Avrupa- Doğu Roma (Bizans) Tarihi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, sunum İslam Tarihi ve Uygarlığı Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Literatür taraması, sunum Yeniçağ'da Avrupa ve Osmanlı Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Modern Uygarlık Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Demokrasi Devrimleri ve Sanayi Devrimi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum 20.Yüzyıldan 21.Yüzyıla: Savaşlar, Barış ve Küreselleşme Dönemi Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum 21. Yüzyılda Küreselleşme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Genel Tekrar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ergüven, A.( 1999). Uygarlık Tarihi, Eskişehir.
Şahin, M. (2002). Uygarlık Tarihi, Ankara.
Tanilli, S. (2013). Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları.
Norbert Elias, 2011, Uygarlık Süreci, İletişim.
Fernand Braudel , 2004, Maddi Uygarlık: Gündelik Hayatın Yapıları çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge.
Leo Huberman, 2005, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla. İstanbul: İletişim.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
3
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
0
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
0
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
0
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
0
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
0
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 5 6 30
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0