TR EN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin; 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgilenmesi İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgi sahibi olması İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmesi ve Öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler ve 4857 saılı iş kanununda yer alan işçi işveren yasal hak ve yükümlülükleri,iş kazalarını,çeşitleri ve önlemleri, ergonomik riskler, sağlık güvenlik işaretleri, yangın çeşitleri ve önlemleri,meslek hastalıkları, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm süreçleri tanır.
İş kazaları, oluş şekilleri ve önleme mekanızmalarını bilir.
Ergonomi konusunda güncel bilgiye sahip olur.
Genel olarak meslek hastalıklarını tanır, tedavi yöntemleri hakkında genel bilye sahip olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu Anlatım,soru-cevap
2 Literatür taraması İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar Anlatım,soru-cevap
3 Literatür taraması 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler Anlatım,soru-cevap
4 Literatür taraması 4857 iş kanununda yer alan işçi ve işverenin yasal hak ve yükümlülükleri Anlatım,soru-cevap
5 Literatür taraması İş kazaları ve çeşitleri Anlatım,soru-cevap
6 Literatür taraması iş kazaları ve önlemleri Anlatım,soru-cevap
7 Literatür taraması Ergonomi Anlatım,soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması sağlık güvenlik işaretleri ve anlamları Anlatım,soru-cevap
10 Literatür taraması Yangın, çeşitleri ve önlemleri Anlatım,soru-cevap
11 Literatür taraması kişisel koruyucu donanımlar ve önemi Anlatım,soru-cevap
12 Literatür taraması İş Güvenliği Organizasyon Yapısı Anlatım,soru-cevap
13 Literatür taraması İş Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Anlatım,soru-cevap
14 Literatür taraması İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları Anlatım,soru-cevap
15 Literatür taraması Meslek hastalıkları Anlatım,soru-cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu- 4857 iş kanunu-mevzuat

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Kısa Sınav 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 5 15
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 3 5 15
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 38 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0