TR EN

YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY426 YEMEK VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin, tarih öncesi çağlardan başlayarak yemek tarihinin gelişimini inceleme ve günümüz mutfak anlayışına yansımalarını yorumlama yetisine sahip olmaları amaçlanır. Dünyanın pek çok ülkesi, farklı zaman dilimlerinde incelenecek ve öğrenciler etkileyici yemek bilimi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olacaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde; kültür kavramı, yemek ve yemeğin kültürel açıdan önemi Anadolu yemekleri-Hititler, Anadolu’nun en eski yemekleri Frigler, Antik Yunan, Antik Mısır, Antik Roma, Aztek ve İnkalar, Latin Amerika ve Meksika, Arap, Orta Asya, Girit, İbrani (Musevi) yemek kültürleri, Slow-Food akımı konuları işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültür kavramını değerlendirir.
Öğrenci farklı kültürlerin tarihsel gelişimini analiz eder.
Yemek kültürlerini karşılaştırıp tartışır.
Toplumların yemek kültürleri açısından birbirleriyle olan etkileşimlerini tahmin eder.
Toplumların yemek kültürlerindeki farklılıkların sebeplerini destekleyerek savunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Kültür Kavramı Ders anlatım
2 Literatür taraması Yemek ve yemeğin kültürel açıdan önemi Anadolu yemekleri-Hititler Ders anlatım
3 Literatür taraması Anadolu’nun en eski yemekleri Frigler Ders anlatım
4 Literatür taraması Antik Yunan yemek kültürü Ders anlatım
5 Literatür taraması Antik Mısır yemek kültürü Ders anlatım
6 Literatür taraması Antik Roma yemek kültürü Ders anlatım
7 Literatür taraması Aztek ve İnkalar yemek kültürü Ders anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Latin Amerika ve Meksika yemek kültürü Ders anlatım
10 Literatür taraması Arap yemek kültürü Ders anlatım
11 Literatür taraması Orta Asya yemek kültürü Ders anlatım
12 Literatür taraması Girit yemek kültürü Ders anlatım
13 Literatür taraması İbrani (Musevi) yemek kültürü Ders anlatım
14 Literatür taraması Slow-Food akımı Ders anlatım
15 - Dönem değerlendirmesi Ders anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tarih Boyunca Yemek Kültürü- Murat Belge- İletişim Yayıncılık.
Yerasimos, M. (2010). 500 yıllık Osmanlı yemek kültürü, Boyut Yay., İstanbul.
Bober, P. P., Tansel, Ü. (2014). Antik ve Ortaçağda yemek kültürü : sanat, kültür ve mutfak, Kitap yayınevi, İstanbul.
Ögel, B. (1985). Türk kültür tarihine giriş : Türklerde yemek kültürü : (Göktürklerden Osmanlılara), Kültür Bakanlığı, Ankara.
Gürsoy, D. (2013). Tarihin süzgecinde mutfak kültürümüz, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.
Çakır, A. (2015). Trakya mutfak kültürü ve yemekleri = Thrace culinary culture, Ertem Basım, Ankara.
Jervis, L. Çev.: Uğur, K. (2016). Yeşil mutfak : vegan, vejetaryen yemek tarifleri ve yemek kültürü kitabı, Sub Press Yayın Dağıtım, İstanbul.
Bozis, S. Çev.: Türker K. P. (2004). Kapadokya lezzeti : Kapadokyalı Rumların yemek kültürü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0