TR EN

KURUMSAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT213 KURUMSAL İLETİŞİM 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi İLKNUR GÜMÜŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin bir kurumsal iletişim programı kapsamında kullanılacak olan kurumsal iletişimle ilgili temel kavramları tanıması ve ilgili programların analiz edilmesidir.
İçerik: Ders, kurumların yapısını tanıma, paydaşları sınıflandırma, kurumsal iletişimle ilgili kavramları tanıma, müşterilerle kurulan iletişimi yorumlama, kurum içi ve kurum dışı iletişimi karşılaştırma, kurumun hangi paydaşa hangi iletişim biçimi ile yaklaşması gerektiğinin analizi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal iletişim kavramını doğru bir şekilde tanımlar
Kurumsal iletişim aşamalarını bir vaka çalışması üzerinde ana hatlarıyla açıklar
Bir iletişim programında hedef kitle ve paydaşlar arasındaki iletişimi kurumsal iletişim unsurlarına göre özetler
Kurumsal iletişimin etkileşim kurması gereken paydaşların en az 4’ünü sınıflandırır
Bir iletişim programında iletişim engellerini ortadan kaldırabilmek adına literatürde bulunan en az 2 farklı yaklaşımı kullanır
Geçmişte ünlü kurumların uyguladığı kurumsal iletişim faaliyetlerini analiz eder ve karşılaştırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ders içeriğinin sunumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsallaşma Süreci, Kurum Kavramı, Kurumların İşlevleri ve Özellikleri, Kurumların Sınıflandırılması, Kurumsallaşma, Kurumların İletişime Yaklaşımı, Kurumsal İletişimin Tanımı ve Kapsamı, Kurumsal İletişimin Tarihçesi, Kurumsal İletişim Alanında Farklı Yaklaşımlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması / Bütünleşik Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişimin Amaçları ve İşlevleri, Kurumsal İletişim Alanında Kullanılan Unvanlar, Kurumsal İletişimin Organizasyon Şemasındaki Yeri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Paydaş Kavramının Tanımı ve kapsamı, İç ve Dış Paydaşlar, Paydaş Yönetimi, Paydaş Analizi, Paydaşlar ve Kurum Arasındaki İlişki Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumun Öz Kişiliği, Kurumsal Kültür, Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İç İletişim Kavramı ve Yapısı, İnformel İletişim, Formel İletişim, Kurum dışı iletişim, İşleyiş Açısından Kurumsal İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kapsadığı Alanlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal Yapı İçindeki Yeri, Sosyal Sorumluluk Kategorileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal Reklam, Kurumsal Reklam Türleri, Sponsorluk, Sponsorluğun Kurumsal İletişim Amaçları Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumlarda Yazılı İletişim ve Kullanılan Yazılı Araçlar, İşletme Gazetesi, Kurum Dergisi, Broşür, Bilgilendirici Kurum İçi Yazılar, İş Mektupları Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bilgi İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim, İnternet, İntranet, Extranet, Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ile İlişkiler, Medyanın Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması, Medya ile İlişkilerin Yönetilmesi ve Kullanılan Araçlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kriz Kavramı, Krize Sebep Olan Faktörler ve Krizin Özellikleri, Kriz Türleri, Kriz Yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İletişim ve Etik, Etik Davranışı Belirleyen Faktörler, İş Etiği, Yönetim Etiği, Kurumsal Etik ve Kurumsal İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Öyküleme ve Kurumsal İletişim, Hikaye, Hikayenin Temel Bileşenleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akıncı Vural, Z. B. ve Bat, M. (2015). Kurumsal İletişim. İletişim Yayınları
Savaş, S. (2015). Bütünleşik Kurumsal İletişimin Bir Unsuru Olarak Çerçeveleme. Akdeniz İletişim, 24: 148-167
Cowan, D. (2017). Strategic Internal Communication: How to Build Employee Engagement and Performance. Kogan Page
Steyn, B., ve Puth, G. (2000). Corporate communication strategy. Heinemann.
Cornelissen, J. P. (2014). Corporate Communication. SAGE publications
Savaş, S. (2020). İmaj üretiminde dijital medya'nın rolü: Kurumların oluşturmaya çalıştıkları imajın tüketiciye ne oranda yansıdığına yönelik bir çalışma. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
Savaş, S. (2020). Krizleri İtibar Üzerinden Okumak. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp (ed.) Farklı Yönleri ile Kriz ve İletişimi içinde (103-126). Ankara: Nobel Yayınları
Yusuf Yüksel (2013). Kurumsal İletişim Üzerine: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 6(13), 13-39.
Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları
Çakar Mengü, S. (2016). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar. Derin Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
1
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
3
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
0
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
5
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
5
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 11 11
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0