TR EN

TURİZMDE TANITIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT434 TURİZMDE TANITIM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, turizm konusunda kampanya oluşturma sürecinin açıklanması ve bu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık yöntemlerinin nasıl kullanıldığının katılımcılar tarafından değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders, Turist kavramının tanımlanması, Turizm kampanyalarının değerlendirilmesi, Turizm işletmelerinde iletişimin yapısının analizi, Kişisel İletişim kavramının açıklanması, Propaganda uygulamalarının tartışılması, Çift yönlü iletişimin faydalarının listelenmesi, İmaj geliştirmeye yönelik yaratıcı yaklaşım örneklerinin değerlendirilmesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm sektöründe halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti yürütürken dikkat edilmesi gereken unsurlardan en az 3 tanesini listeler
Turizm reklamlarının hedef kitlesinin özelliklerinden en az 4 tanesini listeler
Örnek bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler ve reklamcılığın turizm sektöründeki önemini açıklar
Örnek vakalar yardımıyla turizm tüketicisinin ilgisini çekmeye yönelik yaratıcı stratejileri analiz eder
Ülke imajının turizm açısından önemini ülkeleri ziyaret eden turist sayısı verilerinin yardımıyla değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm Sektörü Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm’de İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm ve Reklam Faaliyetleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ülke Tanıtımı ve İmaj Oluşturma Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Lobicilik Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Turizm İşletmelerinde İletişim Yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kriz Yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'nin Tanıtım ve İmaj Sorunları İçin Öneriler Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Olumlu İmaja Sahip Ülke Örnekleri ve Söz Konusu Ülkelerin Geçmiş Faaliyetlerinin İncelenmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye'nin Turizm Varlıklarını Tanıtma Stratejileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Örnek inceleme Örnek Turizm Kampanyaları Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek olay analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Avcıkurt, C. (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme. Sakarya: Değişim Yayınları
Tolungüç, A. (1999). Turizmde Tanıtım ve Reklam. MediaCat Yayınları
Rızaoğlu, B. (2003). Turizmde Tanıtma. Ankara: Detay Yayıncılık
Loda, M. D., Norman, W., Backman, K. F. (2007). Advertising and publicity: Suggested new applications for tourism marketers. Journal of travel research, 45(3): 259-265.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0