TR EN

TÜRK İDARE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY424 TÜRK İDARE TARİHİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste İslam öncesi dönemden başlayarak İslam medeniyeti, Anadolu’daki uygarlıkların etkileri ve batılılaşma süreci içinde Türk idare tarihindeki gelişme ve değişim öğeleri ile Türk devlet örgütlenmesinin tarih içindeki dönüşümünü analitik olarak incelemek amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği İslamiyet öncesi Türk devletleri, Türk devlet teşkilatlanmasında İslamiyetin etkisi, Türk devlet teşkilatlanmasında Bizans ve İran etkisi, Türk devlet teşkilatlanmasında Abbasi ve Emevi etkisi, Asya Tipi Üretim Tarzı, Selçuklu ve Osmanlı yönetim yapısı, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Osmanlı idari mirası ve Türk-İslam Devlet geleneği yansımaları, Türkiye devlet teşkilatlanması ve yönetim yapısı konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk idari yapısının kültürel ve politik mirasını açıklar.
Eski Türk devlet teşkilatlanmasını betimler.
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye yönetim yapısını karşılaştırır.
Türk-İslam Devletlerindeki yönetim yapısının temel dayanaklarını, Türkiye devlet yapısı ve teşkilatlanmasıyla ilişkilendirir.
Türk kamu yönetimindeki güncel gelişmeleri tarihsel bağlam içinde ilişkilendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İdare tarihinin konusu, toplum, devlet ve yönetim ilişkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
2 Kitaptan ilgili bölümün okunması Eski Türkler’de yönetim yapısı (Hunlar) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
3 Kitaptan ilgili bölümün okunması Eski Türkler’de yönetim yapısı (Göktürkler) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
4 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk devlet teşkilatlanmasında İslamiyet’in etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
5 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk devlet teşkilatlanmasında İran ve Bizans Etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
6 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türk devlet teşkilatlanmasında Abbasi ve Emevi etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
7 Kitaptan ilgili bölümün okunması Asya Tipi Üretim Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan ilgili bölümün okunması Selçuklu yönetim yapısı - I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
10 Kitaptan ilgili bölümün okunması Selçuklu yönetim yapısı - II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
11 Kitaptan ilgili bölümün okunması Osmanlı yönetim yapısı – I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
12 Kitaptan ilgili bölümün okunması Osmanlı yönetim yapısı - II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
13 Kitaptan ilgili bölümün okunması Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Osmanlı idari mirası ve Türk-İslam Devlet geleneği yansımaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
14 Kitaptan ilgili bölümün okunması Türkiye devlet teşkilatlanması ve yönetim yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
15 Kitaptan ilgili bölümün okunması Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ortaylı, İ. Vd. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, İstanbul
Lewis B. (2015). Modern Türkiye’nin Doğuşu, (çev. Turna B.), Arkadaş Yayıncılık, Ankara
Eroğlu F. (2018). Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi, Beta, İstanbul
Divitçioğlu, S. (2015). Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Alfa: İstanbul).
Lewis B. (2002). Emergence of Modern Turkey, 3rd Edition, UK: Oxford University Press

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0