TR EN

ARAPÇA III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR415 ARAPÇA III 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye, cümlede merfû‘ (öznel), mansûb (düz tümleç / nesnel), mecrûr (dolaylı tümleç) halinde bulunan isimlerin gramatik özelliklerinin, hal, temyiz, gibi konumlarda bulunan sözcüklerin cümleye kattıkları anlamların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Arapçadaki muzâri' fiil çeşitleri, nasb ve cezm edatları, şart üslubu, fâ'u'l-cezâ, beş fiil, isim ve haber çeşitleri, kâne ve benzerleri, inne ve benzleri, mefûlun bih, birden fazla mefûl alan fiiler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Merfû'ât (Öznel isimler) ve Mansûbât (Nesnel isimler) kazandırılır.
Metinlerde geçen bu konulara ilişkin öğeleri tanır, tanımlar ve bu tanıma bağlı olarak anadile aktarır.
Arapça I, II dersleri kapsamında ve daha önce öğrendiği dilbilgisi konularını, metin veya cümle üzerinde belirler.
Araplarca bu tür öğelerin çözümlemesinde kullanılan dilbilgisi terimlerini öğrenir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Anlatım Merfû' Muzâri' fiilin incelenmesi Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
2 Ödev Mansûb ve Meczûm muzâri' fiilin incelenmesi Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
3 Anlatım Muzâri‘ fiili nasb ve cezm eden edatlarla ilgili metinlerin çözümlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
4 Ödev İki muzâri‘ fiili cezm eden edatlar, şart üslubu Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
5 Anlatım Mubteda ve haber; haberin zorunlu olarak mubtedadan önce geldiği yerler, haber çeşitleri Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
6 Ödev Nevâsih; Kâne (-imek fiili) ve benzerleri Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
7 Sunum Nevâsih; Kâne (-imek fiili) ve benzerleri Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ödev İsim ve Fiil cümleleri, İnne ve benzerleri, beş isim Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
10 Anlatım Merfû‘ isimler; Fâil ve nâ’ibu’l-fâil cümlede fiil-fâil uyumu Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
11 Sunum Mansûb isimler; el-Mef‘ûlu bih. el-Mef‘ûlu bih’in zorunlu olarak failden önce geldiği yerler. el-Mef‘ûlu bih’in zorunlu olarak fiil ve failden önce geldiği yerler. Fâ‘il’in zorunlu olarak el-Mef‘ûlu bih’ten önce geldiği yerlerle ilgili cümlelerle örneler verilir ve irabı yapılır. Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
12 Anlatım Mukârebe (haberin gerçekleşeceğinin yaklaştığını bildiren fiiller) fiilleri, umma fiilleri, başlama fiilleri. Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
13 Sunum Durum tümcelerinin incelenmesi Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
14 Anlatım Şart tümcelerinin, sayıların incelenmesi Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
15 Ödev Şart tümcelerinin, sayıların incelenmesi Anlatım; Soru Yanıt; Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Abu-Chacra, F. (2007). Arabic An Essential Grammar,Routledge, USA.
Ryding, K.C. (2005). A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge: Cambridge University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0