TR EN

YENİ MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM315 YENİ MEDYA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin yeni medyanın sosyal ve kültürel boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutlarını da analiz edebilmelerini sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının ekonomi-politik açıdan ele alınması, ekonomiye dair temel kavramlar, ekonomi teorileri, küreselleşme, tekelleşme kavramları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Geleneksel medya ve yeni medyayı ekonomik açıdan karşılaştırır.
Ekonomiye dair temel kavramları tanımlar.
Medya kuruluşlarını, medyanın ürettiği içeriği sermaye/sahiplik yapısına göre değerlendirir.
Medya sektöründeki istihdam durumunu, çalışma koşullarını, ekonomik yapıyı bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Literatür Tarama Ekonominin Tanımı ve Ekonominin Temel Kavramları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Üretim Süreci ve Ekonomik Enstrümanlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Maliyetler ve Maliyet Planlaması Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama Bir Medya Kuruluşunun Gelir ve Gider Dağılım Tablolarının Analizi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya Kuruluşlarının Karşı Karşıya Kaldığı Ekonomik Zorluklar ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama Politik Baskılar ve Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama Reyting Kaygısının Yazılı ve Görsel Medyaya Etkisi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Literatür Tarama Yeni Medya ve Medya Ekonomisinde Gerçekleşen Değişimler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya ve Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama Tekelleşmenin Türleri ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama Dikey, Yatay ve Çarpraz Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama Radyo, Televizyon ve Sinemada Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama Kitap, Dergi ve Gazete Yayıncılığında Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama Otoriter ve Totatiler Rejimlerde Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kejanlıoğlu B. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi
Desmoulins N. T. (1993). Medya Ekonomisi. İstanbul: İletişim Yayınları
Kuyucu M. (2014). Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler. İstanbul: The Turkish Online Journal Design, Art and Communication
Başaran F. (2016). İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara: Ütopya Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0