TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı liderlik davranışının önemini anlama, durum ve koşulları analiz ederek çeşitli teori ve yaklaşımlar yardımıyla doğru liderlik davranışını belirleyebilme, uygulayabilme, güç ve etkileme taktiklerini kullanabilme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği Liderliğin önemi, Yöneticilik İşinin Doğası, Etkili Liderlerlik Davranışı, Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek, Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme, Liderlik Özellikleri ve Becerileri, Güç ve Etkileme Taktikleridir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderlik Teorilerini açıklar.
Güç ve Etkileme Taktiklerinin önemini anlar.
Doğru liderlik davranışını anlar ve duruma uygun olarak uygular.
Durum, süreç ve koşulları liderlik çerçevesinde analiz eder.
Durum, süreç ve koşulları liderlik çerçevesinde çözüm seçeneklerini değerlendirir.
Liderlik konusu kapsamında örgütteki süreçleri yeniden yaratır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Liderliğin Tanımı ve Önemi, Lider Etkililiğinin Göstergeleri, Liderlik Kuramları Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap okuma Yöneticilerin Faaliyet Örüntüleri; Yöneticiler İçin Karar Verme ve Planlama, Yönetici Rolleri, Talepler, Kısıtlar ve Tercihler, Yöneticiler İçin Öneriler Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap okuma Etkili Liderlik Davranışı; Liderlik Davranışını Tanımlama Yolları, Başlıca Liderlik Davranışı Rolleri, Liderlik Davranışının Etkilerini İnceleme Yöntemleri, Görev ve İlişki Odaklı Davranışların Etkisi, Çalışma Faaliyetlerinin Planlanması;Rolleri ve Hedefleri Açıklığa Kavuşturma, İşelemlerin ve Performansın Takibi. Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap okuma Etkili Liderlik Davranışı; DEstekleyici Liderlik, Astların Becerilerini Geliştirmek, Övgü ve Takdir Sağlamak Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap okuma Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Takım ve Örgütlerdeki Değişim Türleri, Değişim Süreçleri, Değişimi Ret veya Kabul Nedenleri, Değişimi Hayata Geçirme Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap okuma Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Değişimi Gerçekleştirmede Temel İlkeler, Vizyon Değişimi Nasıl Etkiler? Birlikte Öğrenme ve İnovasyon, Öğrenme ve İnovasyonu Geliştirmeye Yönelik Öneriler, Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap okuma Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Katılımcı Liderliğin Doğası, Katılımcı Liderliğin Potansiyel Faydaları, Normatif Karar Modeli, Katılımcı Liderlik Etkileri Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Yetkilendirme, Yetkilendirmenin Potansiyel Faydaları, Yetkilendirme Yokluğunun Nedenleri, Yetkilendirme İlkeleri, Algılanan Güçlendirme, Güçlendirme Programları Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap okuma Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Liderlik Açısından Bireysel Özellikler, Yol Kazasına Maruz Kalan Yöneticilere İlişkin Bulgular, Kişilik Özellikleri ve Etkili Liderlik, Beceriler ve Etkili Liderlik, Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap okuma Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Yönetsel Yeterlilikler, Becerilerin Önemli Olduğu Durumlar, Yöneticiler İçin Öneriler. Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap okuma Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç ve Etkileme Kavramları, Güç Kaynakları; Yasal Güç, Yasal Gücün Kullanımına Yönelik İlkeler, Ödül Gücü, Ödül Gücününü Kullanımına İlişkin İlkeler, Zorlayıcı Güç, Zorlayıcı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler. Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap okuma Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç Kaynakları; Beğenilmeye Dayalı Güç, Beğenilmeye Dayalı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler, Uzmanlık Güç, Uzmanlık Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Bilgi Gücü, Ekolojik Güç, Konum ve Kişisel Güç. Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap okuma Güç Nasıl Kazanılır veya Kaybedilir? Proaktif Etkileme Taktikleri, Özel Taktikleri Kullanma İlkeleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yukl, G. (2018), Örgütlerde Liderlik, 8. Basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Dr. Şahin Çetin- Dr. Resul Baltacı, Ankara: Nobel Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0