TR EN

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS383 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi DİLER EZGİ TARHAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek sosyoloji kuramlarına girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel hazırlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; sosyolojinin klasik kökenleri, Yapısalcılık-İşlevselcilik, Eleştirel Teori, Sembolik Etkileşimcilik, önemli ekoller, etnometodoloji, Alışveriş ve Ağ kuramları, , Çağdaş Feminist Kuram ve öne çıkan sosyologlar hakkında ders anlatımı ve sunumlar oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir.
Sosyolojik kavramları kuramsal biçimde tanımlar, kuramlarla ilgili örneklendirir.
Sosyolojik olguları kuramsal karşılaştırmalar üzerinden açıklar.
Sosyolojik kavramları kuramla ilişkilendirir.
Kuramsal yapılarla toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı Anlatım, soru-cevap ve tartışma
2 Kaynak okuma-sunum yapma Klasik Kökenler Anlatım, soru-cevap ve tartışma
3 Kaynak okuma-sunum yapma Yapısal İşlevcilik Anlatım, soru-cevap ve tartışma
4 Kaynak okuma-sunum yapma Eleştirel Teori Anlatım, soru-cevap ve tartışma
5 Kaynak okuma-sunum yapma Frankfurt Okulu Anlatım, soru-cevap ve tartışma
6 Kaynak okuma-sunum yapma Sembolik Etkileşimcilik Anlatım, soru-cevap ve tartışma
7 Kaynak okuma-sunum yapma Chicago Okulu Anlatım, soru-cevap ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma-sunum yapma Çağdaş Feminist Kuram Anlatım, soru-cevap ve tartışma
10 Kaynak okuma-sunum yapma Etnometodoloji Anlatım, soru-cevap ve tartışma
11 Kaynak okuma-sunum yapma Alışveriş ve Ağ Kuramları Anlatım, soru-cevap ve tartışma
12 Kaynak okuma-sunum yapma Modern Kuramlar ve Eleştirileri Anlatım, soru-cevap ve tartışma
13 Kaynak okuma-sunum yapma Foucault ve Bio-Politika Anlatım, soru-cevap ve tartışma
14 Kaynak okuma-sunum yapma Habermas ve Modernitenin Görevi Anlatım, soru-cevap ve tartışma
15 Kaynak okuma-sunum yapma Genel değerlendirme Anlatım, soru-cevap ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ritzer, G. (2012). Sosyoloji kuramları. 1. Baskı, İstanbul: Deki.
Pateman, C. (1993).“Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme” Sivil toplum ve devlet. (der. John Keane, çev. Aksu Bora. İstanbul: Ayrıntı
Simmel. (2009) .Bireysellik ve kültür. s. 149-155. İstanbul: Metis
Benjamin. (2009).Tarih kavramı üzerine. S.37-50.İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Adorno.(2003). Kültür endüstrisini yeniden düşünürken. İstanbul: Cogito
Park, Büyü. (2015). Zihniyet ve şehir hayatı. S.173. Ankara: Heretik Yayınları
Burgess. (2015). Şehrin büyümesi: araştırmaya giriş. S.89-107. Ankara: Heretik Yayınları
Layder, D. (2013). Sosyal Teoriye Giriş. İstanbul. Küre Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
2
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
1
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
1
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
2
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 6 72
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0