TR EN

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS214 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin tabakalaşmaya dair sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek tabakalaşma ve hareketlilik konusuna girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel hazırlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; sosyolojinin klasik ve çağdaş tabakalaşma ve eşitsizlik kuramları, toplumsal sınıflar, toplumsal hareketlilik, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, küreselleşme ve eşitsizlik ve yoksunluk konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal tabakalaşmaya dair klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını bilir.
Toplumsal tabakalaşmayı kendine özgü teoriler üzerinden tanımlar.
Toplumsal tabakalaşmayı kuramlarla kuramla ilişkilendirir.
Toplumsal meseleleri tabakalaşma kuramlarıyla ilişkilendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı Anlatım, tartışma, soru cevap
2 Kaynak okuma, gözlem Toplumsal Tabakalaşma Biçimleri Anlatım, tartışma, soru cevap
3 Kaynak okuma, gözlem, sunum Klasik Tabakalaşma Kuramları Anlatım, tartışma, soru cevap
4 Kaynak okuma, gözlem, sunum Amerikan Sosyolojisi ve Toplumsal Tabakalaşma Anlatım, tartışma, soru cevap
5 Kaynak okuma, gözlem, sunum Avrupa Sosyoloji ve Toplumsal Tabakalaşma Anlatım, tartışma, soru cevap
6 Kaynak okuma, gözlem, sunum Günümüz Toplumlarında Tabakalaşma Anlatım, tartışma, soru cevap
7 Kaynak okuma, gözlem, sunum Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Anlatım, tartışma, soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma, gözlem, sunum Toplumsal Hareketler ve Kuramsal Yaklaşımlar Anlatım, tartışma, soru cevap
10 Kaynak okuma, gözlem, sunum Yeni Toplumsal Hareketler Anlatım, tartışma, soru cevap
11 Kaynak okuma, gözlem, sunum Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik Anlatım, tartışma, soru cevap
12 Kaynak okuma, gözlem, sunum Feminist Hareketler Anlatım, tartışma, soru cevap
13 Kaynak okuma, gözlem, sunum Sivil Toplum Örgütleri Anlatım, tartışma, soru cevap
14 Kaynak okuma, gözlem, sunum Toplumsal Hareketler ve Eğitim Anlatım, tartışma, soru cevap
15 Kaynak okuma, gözlem, sunum Dönemin gözden geçirilmesi Anlatım, tartışma, soru cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Perouse, J. F. (2011). İstanbul’la yüzleşme denemeleri: çeperler, hareketlilik ve kentsel bellek. 3. Baskı, İstanbul: Babil.
Bora, T. (2011). Taşraya bakmak. İstanbul: İletişim
Ünal, A.Z. (2014). Toplumda tabakalaşma ve hareketlilik. İstanbul: Birleşik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
1
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
3
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
1
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
2
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
1
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
1
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 12 1 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0