TR EN

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS227 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Birey-aile-toplum-ekosistem iç içeliğinin önemini bilir.
Aile ile ilgili temel sosyolojik kavramları örnekler vererek tanımlar.
Modernleşme-küreselleşme bağlamında hanehalkı bileşimlerinde meydana gelen değişimleri örnekler vererek açıklar.
Yapısal/işlevselci, çatışmacı, sembolik etkileşimci ve değiş-tokuş ve sistemler teorisinin temel kavramlarını gündelik hayattan seçtiği somut bir duruma uygular.
Toplumsal cinsiyet teorik yaklaşımları ve fiili hayattaki uygulamaları; aile tipleri, ailenin yaşam döngüsü ve tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak karşılaştırır.
Türk aile yapısı ile ilgili araştırmaların ortaya koyduğu nitel ve nicel verileri karşılaştırır.
Bir kurum ve bir etkileşim ağı olarak aileyi etkileyen sosyal, psikolojik, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.