TR EN

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS227 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin; aile olgusu ile ilgili sosyolojik kavramların olgusal karşılıklarını örneklendirerek tanımlayabilmeleri, insan-aile-toplum-ekosistem iç içeliğini sürdürebilirlik ilkesini dikkate alarak açıklayabilmeleri, modernleşme-küreselleşme bağlamında hanehalkı bileşimlerinde meydana gelen değişimleri örneklendirebilmeleri, bir kurum ve bir etkileşim ağı olarak aileyi etkileyen sosyal, psikolojik, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz edebilmeleri, ailenin yaşam döngüsü ve tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak toplumsal cinsiyet yaklaşımlarını karşılaştırabilmeleri, Türk aile yapısı ile ilgili araştırmalara ait nitel ve nicel verileri karşılaştırarak sunabilmeleri ve dünya aile politikalarını bilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Bu dersin içeriğini; aile çeşitlerinin tanımları ve örneklendirmeleri; kurum ve etkileşim ağı olarak aile, insan-aile-toplum iç içeliği, ailenin kurumsal işlevleri ve modernleşme-küreselleşmenin işlevlere etkisi, sosyal etkileşim ve sosyal etkileşim ağı olarak aile ile ailenin işlevleri arasındaki bağıntılar, ailenin yaşam evreleri ve kuşaklar arası ilişkiler, toplumsal cinsiyet kavramı ve farklı yaklaşımlar, ailenin önemli işlevlerinden biri olan sosyalleştirilmesi ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağıntılar, tarih boyunca Türk toplumunda ailenin değişim süreci, modernleşme-küreselleşme sürecinde çekirdek aile ağı örnekleri ve diğer aile çeşitleri ile mukayese edilmesi, aile hayatını büyük ölçüde etkileyen evlilik ve boşanma olguları ve bu konuda Türkiye’den ve Dünyadan örnekler, aile teorilerinin aileye yaklaşımı, her bir teorinin aile ile ilgili temel sorusu ve yaptığı açıklamalar, dünya ülkelerinde uygulanan aile politikaları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Birey-aile-toplum-ekosistem iç içeliğinin önemini bilir.
Aile ile ilgili temel sosyolojik kavramları örnekler vererek tanımlar.
Modernleşme-küreselleşme bağlamında hanehalkı bileşimlerinde meydana gelen değişimleri örnekler vererek açıklar.
Yapısal/işlevselci, çatışmacı, sembolik etkileşimci ve değiş-tokuş ve sistemler teorisinin temel kavramlarını gündelik hayattan seçtiği somut bir duruma uygular.
Toplumsal cinsiyet teorik yaklaşımları ve fiili hayattaki uygulamaları; aile tipleri, ailenin yaşam döngüsü ve tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak karşılaştırır.
Türk aile yapısı ile ilgili araştırmaların ortaya koyduğu nitel ve nicel verileri karşılaştırır.
Bir kurum ve bir etkileşim ağı olarak aileyi etkileyen sosyal, psikolojik, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Aile çeşitleri ve tanımları Anlatım , soru-cevap
2 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri İnsan-aile-toplum ilişkisi: Doğrusal mı, karşılıklı mı? Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
3 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Kurum olarak aile Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
4 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Ailenin kurumsal işlevleri Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
5 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Sosyal etkileşim ağı olarak aile Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
6 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Ailenin bireyleri: Anne, baba, bebek, çocuk, genç ve yaşlı arasındaki ilişkiler Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
7 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Aile ve toplumsal cinsiyet Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Ailede yaşam evreleri ve kuşaklar Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
10 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Tarih boyunca Türk toplumunda aile Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
11 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Sürdürebilirlik açısından modernleşme-Küreselleşme ve çekirdek aile ağı ve diğer aile tipleri Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
12 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Evlilik ve Boşanma Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
13 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Türkiye’de aile araştırmalarının metodolojik ilkeler çerçevinde eleştirel incelenmesi Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
14 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Aile teorileri Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
15 Kaynak okuma, derste işlenen temalar ile ilgili aile gözlemleri Dünyada aile politikaları Anlatım , soru-cevap, görsel veri inceleme, kavramların gündelik hayattan somut karşılıklarını bulmak, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aydın, Mustafa. (yay.haz.). (2014). Aile sosyolojisi yazıları. İstanbul: Açılım Kitap
Canatan, K, Yıldırım, E. (2013). Aile sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap
Treas, J., Jacqueline Scott, J., Martin Richards. M. (eds). (2014). Sociology of families. Oxford: Wiley Backwell Companion
Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2013) : Tespitler, Öneriler. Ankara: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Türkiye’de Boşanma Nedenleri Araştırması. (2014). Ankara: T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Türkiye’de Evlilik Tercihleri Araştırması (2015). Ankara: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Eric Widmer, E., Riitta Jallinoja, R. (eds.). (2008). Beyond the nuclear family: families in a configurational perspective. Switzerland: Peter Lang AG

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
5
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
5
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
5
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
2
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
5
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
0
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
4
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0