TR EN

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Böylece öğrenciler, sosyal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerini tanıyacaklar ve bu yöntemleri içeren bir araştırma hazırlayabileceklerdir.
İçerik: Dersin içeriğini; nitel araştırma tarihi, sosyolojideki yaklaşımlar, antropolojinin etkisi, farklı nitel araştırma teknikleri hakkında ders anlatımı oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Niteliksel Araştırma Yöntemlerini bilir.
Sosyolojik olguları kuramsal karşılaştırmalar üzerinden açıklar.
Araştırma yöntemlerini sahada yönteme uygun konularla ilişkilendirir.
Kuramsal yapılarla toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı. Nitel araştırmaya giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Sosyal bilimlerde farklı yaklaşımlar (Pozitivizm-Yorumsamacı-Eleştirel Teori) ve Nitel ve Nicel araştırma arasındaki farklar Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Nitel araştırma süreci ve aşamaları -1- (sorunsal belirleme ve etik davranışlar) Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Nitel araştırma süreci ve aşamaları -2- (örneklem ve soru formu oluşturma) Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Nitel araştırma desenleri ve veri toplama teknikleri (Anlatı analizi ve görüşme) Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Nitel araştırma desenleri ve veri toplama teknikleri (Etnografi ve gözlem) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Nitel araştırma desenleri ve veri toplama teknikleri (Temellendirilmiş kuram ve odak grup görüşmesi, doküman incelemesi) Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Nitel araştırma desenleri ve veri toplama teknikleri (Fenomenonolji ve durum çalışması) Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma Nitel veri analizi ve kodlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Nitel veri analizi bilgisayar programları Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Araştırma raporlarının sunumu Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Araştırma raporlarının sunumu Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Ana Rapor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Keyder C., Fikret Adaman. (2005). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallerinde Yaşanan Yoksulluk ve Dışlama Raporu. Avrupa Komisyonu ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (uygulamalı-örnekli). Bursa: Sentez Yayıncılık.
Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap.
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11.bas.). Ankara: Nobel Yayınları
Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam Yayıncılık.
Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II., İstanbul: Yayın Odası.
Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kümbetoğlu, B. (2020). Niteliksel Araştırmalarda Analİz. İstanbul:Bağlam Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bİlİmlerde Ntel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkİn Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
3
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
4
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
1
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
5
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
5
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
1
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
2
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0